Obradowała Komisja Budżetu i Finansów

Pobierz PDF
Kolejna sesja sejmiku już 11 lutego. Sprawami, które poddane zostaną pod obrady zajęła się 8 lutego sejmikowa Komisja Budżetu i Finansów. Tym razem sporo uwagi poświęcono funkcjonowaniu Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dofinasowaniu Przewozów Regionalnych. Udział w posiedzeniu wzięła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

- opiniowanie projektów uchwał Sejmiku,

- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

- rozpatrywanie sprawozdań z realizacji uchwał Sejmiku, informacji i raportów, w tym podmiotów nie podlegających nadzorowi Zarządu,

- współpraca za pośrednictwem Przewodniczącego Sejmiku z innymi komisjami, Marszałkiem i Zarządem.

W skład Komisji Budżetu i Finansów wchodzą:

  1. Cieślak Marek – Przewodniczący,                 
  2. Maciuszonek Wacław Jan – Wiceprzewodniczący,           
  3. Kołodziej Zbigniew Jan – członek,        
  4. Łatwiński Kazimierz – członek,                   
  5. Marcinkiewicz Mirosław – członek,        
  6. Paluch-Słowińska Małgorzata Beata – członek,
  7. Polak Elżbieta Anna – członek,        
  8. Wierchowicz Jerzy – członek.        

Zobacz również