V sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
15 kwietnia 2019 r., o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej odbyła się V zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Podczas sesji wręczone zostały Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. W programie było m.in. sprawozdanie z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego za 2018 r. oraz informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za 2018 r.


W sesji uczestniczyło 28 radnych, a także m.in. poseł na Sejm RP Katarzyna Osos, przewodnicząca lubuskich struktur PSL Jolanta Fedak, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego Robert Gwidon Makarowicz, prezesi spółek i dyrektorzy jednostek podległych samorządowi województwa. Marszałek Elżbieta Anna Polak przestawiła sprawozdanie z działalności zarządu województwa w okresie między sesjami.
Radni przyjęli poszerzony porządek obrad, a wśród nowo wprowadzonych punktów znalazły się m.in. dwa stanowiska Sejmiku: 1) w sprawie poparcia protestu nauczycieli (szczegółowa informacja - w tekście "Sejmik wspiera nauczycieli") oraz 2) w sprawie podjęcia działań regulujących ruch komunikacyjny przez most w Cigacicach.

W tym drugim stanowisku czytamy m.in. "Wprowadzone z dniem 1 kwietnia br. ograniczenie ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony uniemozliwiają przejazd przez most pojazdów i sprzętu rolniczego. W związku z faktem, że nie ma również możliwości przejazdu ww. pojazdów przez most w ciagu drogi krajowej S3, rolnicy zostali całkowicie pozbawieni dojazdu do swoich pól i nieruchomości. Sejmik Województwa ocenia ten stan rzeczy jako całkowicie niedopuszczalny. Sejmik Województwa uznaje za konieczne podjęcie decyzji o ograniczeniu ruchu na tym moście z wyłączeniem branzowym dla rolnictwa. Apelujemy do Prezydenta Miasta Zielonej Góry, który jest zarządcą drogi 1187 F i mostu, o podjęcie natychmiastowych działań niwelujących ten problem. Brak szybkiego uregulowania tego problemu w naszej ocenie będzie zapewne determinował społeczne postulaty przeciwko podjętym dotychczas rozwiązaniom. Jednocześnie sejmik apeluje o dalszą współpracę lubuskich parlamentarzystów, władz lokalnych, miejskich i powiatowych w celu pozyskania środków na remont mostu".
Stanowisko zostało podjęte głosami 23 radnych; dwoje radnych wstrzymało się od głosowania.


Przebieg sesji był transmitowany online, za pośrednictwem strony lubuskie.pl. Obecnie materiał filmowy z przebiegu sesji można odtworzyć za pośrednictwem portalu Youtube.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad V zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2018 – 31.12.2018.
 6. Sprawozdanie z realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego za 2018 rok.
 7. Analiza wykorzystania środków z krajowych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 w województwie lubuskim.
 8. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Programu udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa w województwie lubuskim na lata 2005 – 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa lubuskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa” w Gorzowie Wlkp.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, stanowiących własność Gminy Krzeszyce.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza nad Pliszką”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pawłowi Danielowi Brenienek „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grażynie Dereń „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Dariuszowi Jakubasowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Franciszkowi Jamniukowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grzegorzowi Markowi Kozie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Irenie Leiblich „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Janowi Pabierowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Marcinowi Wojnowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Robertowi Zanichelli „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zespołowi Artystycznemu „Buziaki” z Gorzowa Wielkopolskiego „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Galeria: V sesja Sejmiku WL

Zobacz również