"Gospodarka wodno-ściekowa" - rusza ostatni nabór

Pobierz PDF
Zarząd województwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. - To ostatni nabór w ramach PROW 2014-2020 na operacje wodno – kanalizacyjne, dlatego zachęcam włodarzy gmin do aktywnego uczestnictwa – mówi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Termin składania wniosków rozpocznie się 2 września, a zakończy 31 października 2019 r.

Dostępny limit środków dla województwa lubuskiego wynosi 7 370 623 euro. Beneficjentami mogą być:
- gminy,
- spółki, których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego,
- związki międzygminne.

Nabór odbywa się w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104a, 65-120 Zielona Góra.

Tryb składania wniosków: wniosek składa w formie pisemnej w miejscu wskazanym wyżej albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.), w miejscu i terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.

Maksymalna kwota pomocy dla Beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 2 mln zł.

Wszelkich informacji, dotyczących naboru wniosków, udziela Ewelina Warszawa – kierownik Wydziału Wdrażania Programów i Sprawozdawczości, tel.: 68 456 53 52

Zobacz również