X sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się X zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie była m.in. informacja Kuratora Oświaty o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w Lubuskiem, uchwała dotyczącą określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo, uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

W sesji, oprócz radnych województwa, zarządu województwa, szefów departamentów i jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu, uczestniczyli także m.in. senator RP Robert Dowhan, szefowa lubuskich struktur PSL Jolanta Fedak i prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów Edward Jednoszewski, który poinformował o przyznaniu marszałek Elżbiecie Annie Polak medalu honorowego LSS za dotychczasową współpracę z lubuskimi sołtysami i mieszkańcami wsi. - Inwestycje w lubuską wieś i szacunek do tradycji, to przykład zasług pani marszałek dla naszego środowiska – powiedział prezes Jednoszewski.

Podczas sesji ślubowanie na nowego radnego województwa złożył Ireneusz Madej. Komisarz wyborczy stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej PiS Elżbiety Płonki, w związku z objęciem przez nią mandatu posła na Sejm RP. Zgodnie z prawem, jej miejsce zajął Ireneusz Madej, który w ubiegłorocznych wyborach samorządowych uzyskał kolejno największą liczbę głosów w okręgu i na liście, z których startowała Elżbieta Płonka.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności zarządu województwa w okresie między sesjami.

ZOBACZ SPRAWOZDANIE

Lubuska Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal przedstawiła informację o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w szkołach i placówkach oświatowych województwa lubuskiego. Radni mieli szereg pytań.
Wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Wierchowicz dopytywał czy nie brakuje nauczycieli i czy kosztami podwyżek dla nauczycieli nie zostaną obciążone samorządy. - Nie mamy sygnałów, żeby brakowało nauczycieli, dyrektorzy takich problemów nie zgłaszali - odpowiadała wicekurator. - Zapewniono nas na spotkaniu z ministrem, że 0,4 proc. rezerwy oświatowej przeznaczono na potrzeby samorządów i na sfinansowanie tych podwyżek.
- W jaki sposób kuratorium będzie monitorowało warunki nauki w szkołach? - dopytywała radna Anna Chinalska, dodając, że przepisy prawa oświatowego są ciągle nowelizowane, a z tego wynika problem ciągłych zmian w statutach i regulaminach szkół.
K. Pernal odparła, że w znowelizowanym Prawie oświatowym zostały ustalone zasady dotyczące liczby ławek, monitoringu wizyjnego itp. - Są też na to środki, podobnie jak na podłączenie światłowodów i szerokopasmowego internetu do szkół - dodała.
Radna Aleksandra Mrozek stwierdziła, że wyniki, jakie osiagają lubuscy uczniowie są niezadowalające a powodem tego są warunki w szkołach.  Dopytywała o liczbę uczniów w klasach łączonych. - Czy na przyszłość, kiedy będą wprowadzane zmiany oświatowe, będziecie to konsultować ze środowiskiem oświatowym? - pytała radna.
- Zadaniem kuratora oświaty jest pilnowanie, czy dyrektorzy szkół przestrzegają Prawa oświatowego, także w zakresie liczby uczniów w klasach łączonych - mówiła wicekurator. - Konsultacje są, były i będą na każdym etapie.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Maciej Nowicki przedstawił informację o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 r. Radni podjęli szereg uchwał, m.in. uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania przez województwo lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-III liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2019/2020, a także w sprawie udzielenia z budżetu województwa w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa.
Radni jednomyślnie podjęli też uchwałę o przyznaniu Michałowi Kisielewiczowi (byłemu rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego) tytułu Honorowego Obywatelstwa Województwa Lubuskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad X zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja Lubuskiego Kuratora Oświaty o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w szkołach i placówkach oświatowych województwa lubuskiego.
 6. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2019 – 30.06.2019 r.
 7. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku: instytucji kultury, jednostek ochrony zdrowia, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
 8. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2019 roku.
 9. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Szprotawki".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-III liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2019/2020.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa lubuskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Drezdenko.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości będącej własnością Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi nr 285 w gminie Gubin.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage).
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 24. Apel Sejmiku Województwa Lubuskiego do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie inwestycji w infrastrukturę kolejową o istotnym znaczeniu dla Województwa Lubuskiego i pozostałych części kraju.
 25. Przyjęcie protokołów z VII, VIII i IX sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad X sesji Sejmiku.

Galeria: X Sesja Sejmiku

Zobacz również