XI sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
XI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się 14 października 2019 roku o godz. 1100 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7. Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz wręczenie nagród Zarządu Województwa nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Porządek posiedzenie:

1. Otwarcie obrad XI zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2018/2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-III liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2019/2020.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze województwa lubuskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020".
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sława prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gubin o statusie miejskim prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gubin prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Trzebiechów prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krosno Odrzańskie prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Babimost prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zbąszynek prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego.
22. Przyjęcie protokołu z X sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad XI sesji Sejmiku.

 

Zobacz również