Współzawodnictwo, aktywność, zdrowie

Pobierz PDF
Zarząd województwa podjął decyzję dotyczącą ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 r. zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej. Organizacja imprez sportowych, szkolenia i udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa - m.in. na takie zadania zaplanowano kwotę 1,7 mln zł. Oferty można składać do 10 stycznia 2020 r.

Od wielu lat Województwo Lubuskie wspiera zadania publiczne. Do priorytetowych obszarów współpracy, które wynikają z ustawowych zadań własnych samorządu należą m.in. zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Corocznie do otwartego konkursu przystępuje około 160 organizacji pozarządowych, które składają około 350 ofert.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania bierze się pod uwagę kryteria merytoryczne, finansowe, organizacyjne oraz kryteria szczegółowe. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dofinansowania oceniane jest także doświadczenie, miejsce realizacji zadania oraz wyniki podmiotów w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:
- organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;
- szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich
w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;
- organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;
- upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Rodzaje zadań:
Zadanie 1 

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o System Sportu Młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1 250 000 zł

Zadanie  2
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku wiejskim, akademickim, osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Na realizację zadania 2 przeznaczono kwotę 270 tys. zł

Zadanie 3
Upowszechnianie sportu dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Organizacja lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą. Na realizację zadania 3 przeznaczono kwotę 180 tys. zł

Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie konkretnego ww. rodzaju zadania w ramach którego będzie realizowana.

Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć do dnia 10 stycznia 2020 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl

Zobacz również