75 tys. zł na upowszechnianie lekkiej atletyki

Pobierz PDF
Zarząd województwa ogłosił otwartym konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”.

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688
z późn. zm.) w dniu 10 grudnia 2019 roku podjął pozytywną decyzję w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego
w obszarze kultury fizycznej.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do popularyzacji i upowszechniania lekkiej atletyki poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej organizacji zajęć sportowych dla dzieci klas I-VIII szkół podstawowych.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”, planowane jest powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży.” Ww. zadanie stanowi realizację Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

- upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Zobacz również