Z przedsiębiorcami o rozwoju regionu

Pobierz PDF
Trwają prace nad aktualizacją Strategii Województwa Lubuskiego do 2030 roku. O pracach nad dokumentem oraz jego wstępnych założeniach mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas spotkania z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową. Zaprosiła lubuskich przedsiębiorców do udziału w konsultacjach, które odbędą się na początku roku w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. - W marcu planujemy przyjąć Strategię, żeby zdążyć zaktualizować programy branżowe, bo one muszą wynikać z modyfikacji celów – wyjaśniła.

Zarząd województwa przyjął projekt Strategii 10 grudnia. Będzie ona podstawą do kolejnego ważnego dla regionu dokumentu, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego, który wystartuje 1 stycznia 2021 r.

Marszałek podkreślała, że obecnie obowiązująca strategia jest na tyle nowoczesna, że nie wymaga wielkich zmian. - W 2012 roku przyjęliśmy wizję, do której zmierzamy. Chcemy być zieloną kraina nowoczesnych technologii. I to nadal jest aktualne – wyjaśniła. Przedstawiła diagnozę społeczną i gospodarczą regionu. - Żeby wyznaczyć kierunki rozwoju musimy wiedzieć na czym się oprzeć, co może być fundamentem – podkreślała. Ważna jest więc odpowiednia diagnoza, która wyznacza potencjały i deficyty. Lubuskie potencjały to m.in.: parki naukowo-technologiczne, dostępność transportowa i teleinformatyczna, duża liczba firm. - Firmy to jest nasz wielki potencjał. Tu się tworzy dochód. Bez rozwoju firm nie byłoby to możliwe żebyśmy osiągali dobre wskaźniki ekonomiczne – podkreślała. Lubuskie jest też świadome swoich deficytów. To słabość uczelni wyższych, migracja młodych, starzejące się społeczeństwo, wykluczenie społeczne, niskie place, niska innowacyjność.

Marszałek podkreślała, że samorząd już podjął szereg działań mających na celu rozwiązanie tych problemów. -  Samorząd wspiera młodych poprzez stypendia i program dla młodych. Wsparcie młodych to także wsparcie uczelni wyższych i powstawania nowych kierunków kształcenia. Wspieramy także osoby starsze poprzez tworzenie dziennych i całodobowych domów pobytu oraz specjalnie dedykowany budżet. Wspieramy także innowacyjność. Doskonałym przykładem jest projekt zakładający budowę Parku Technologii Kosmicznych – wyjaśniła E.Polak.  

Marszałek przedstawiła wyzwania rozwojowe w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz zarzadzania rozwojem regionu. Wizja na 2030 to zielona kraina inteligentnych technologii, cechująca się wysoką jakością życia mieszkańców. Lubuskie jest regionem innowacyjnym opartym o zieloną gospodarkę, regionem otwartym i wielokulturowym, regionem spójnym przestrzennie, regionem dorzecza Odry i Warty, odpowiedzialnie korzystającym z bogatych zasobów środowiska, regionem, w którym dwa największe miasta wraz z obszarami funkcjonalnymi, współpracują ze sobą oraz regionem sprawnie zrządzanym. - Będziemy dedykować specjalne programy miejskim obszarom funkcjonalnym, zagrożonym powodzią, zagrożonym wykluczeniem oraz obszarom wiejskim – wyjaśniła E.Polak.

Cele strategiczne regionu na przyszłość to: inteligentna zielona gospodarka regionalna, region silny w wymiarze społecznym oraz bliski obywatelowi, integracja przestrzenna regionu, region atrakcyjny i efektywnie zarządzany i otwarty na współpracę.

Zobacz prezentację

Galeria: Spotkanie z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową

Zobacz również