XIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
XIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego została zwołana na 20 grudnia 2019 roku, godz. 1000. Sesja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7.
 1. Otwarcie obrad XIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia i podmiotów leczniczych za okres 01.01.2019 r. - 30.09.2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok:odczytanie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, przedstawienie stanowisk klubów radnych, odczytanie opinii komisji stałych Sejmiku Województwa Lubuskiego przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji, przedstawienie stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego do opinii komisji stałych, przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Województwa Lubuskiego do projektu uchwały, dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Województwa Lubuskiego, głosowanie uchwały budżetowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odroczenia spłaty raty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, wynikającej z umowy Nr 2007/DF/3 z dnia 18 października 2007 r. zawartej pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., a Województwem Lubuskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii w Sulęcinie Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu realizacji zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2020-2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej obejmującej drogę wojewódzką nr 276 dla zadania pn. „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin”.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Lubuskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości udziału 5/100 w części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 2.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Oldze Nawoi Tokarczuk tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
 21. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Ochrony Powietrza.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania zmian w uchwałach Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. dotyczących wprowadzenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 25. Przyjęcie protokołu z XII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 26. Sprawy różne.
 27. Zamknięcie obrad XIII sesji Sejmiku.

Zobacz również