Trwa nabór do komisji konkursowej

Pobierz PDF
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

I. Informacje ogólne:  

  1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 12.12.2019 roku otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, Departament Infrastruktury Społecznej zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadania komisji konkursowej:

Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej na podstawie uchwały nr 69/1043/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku.

 IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej/zgłaszającego) należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2020 roku w obszarze kultury fizycznej - zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej.

Termin składania dokumentów – 10 stycznia 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz również