Posiedzenie Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pobierz PDF
Wicemarszałek Łukasz Porycki wziął udział w posiedzeniu Komisji ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W programie znaalzały się m.in. wybory przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji, sytuacja związana z powoływaniem dyrektorów instytucji kultury w kontekście ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Komisja pełni rolę opiniodawczo-doradczą Związku Województw RP, we wszystkich sprawach związanych ze strategią rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego w regionie, bieżącym funkcjonowaniem instytucji podległych samorządom szczebla regionalnego, wzajemnych relacji między administracją rządową, samorządami szczebla powiatowego i gminnego a samorządem wojewódzkim, prowadzeniem polityki dotyczącej kultury lokalnej i wspomagania stowarzyszeń animujących życie kulturalne. Zadania Komisji 1. Zadaniem Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest ocena stanu kultury polskiej w warunkach wejścia do Unii Europejskiej oraz monitorowanie procesów zachodzących w tych nowych warunkach w kulturze polskiej. 2. Monitorowanie kondycji finansowej instytucji kultury i działalności kulturalnej prowadzonej przez Samorządy Województw RP. 3. Składanie propozycji do Zarządu i Zgromadzenia Ogólnego w sprawie podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie promocji polskiej kultury i dziedzictwa narodowego w Unii Europejskiej. 4. Inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących kultury i dziedzictwa narodowego. 5. Wymiana poglądów i doświadczeń między regionami a rządem w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego. 6. Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na wymianę doświadczeń w zakresie kultury dziedzictwa narodowego miedzy regionami Wspólnej Europy. 7. Prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu rozwiązywanie problemów w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. 8. Zamawianie ekspertyz dotyczących zakresu działania Komisji.

Zobacz również