Jakość powietrza w lubuskich stolicach

Pobierz PDF
Województwo lubuskie to prawdziwa zielona kraina. Aby tak pozostało samorząd województwa bacznie przygląda się kwestiom ekologii w regionie, w trosce o zdrowie i jakość życia mieszkańców. Jednym z kroków, które służą realizacji tego celu było przyjęcie dziś przez zarząd województwa sprawozdania z realizacji programów ochrony powietrza dla strefy miast Zielona Góra oraz Gorzów Wlkp.

Sprawozdanie z realizacji programu ochrony powietrza

Sprawozdanie zawiera rezultat działalności lokalnego samorządu w zakresie ochrony powietrza. Jego celem jest przedstawienie wszystkich działań prowadzonych na terenie miast, które wpłynęły na poprawę jakości powietrza w obszarze strefy. Działania naprawcze skupiały się przede wszystkim na redukcji emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. Wypełnieniu zadania służyły np. inwestycje polegające na wymianie niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe, na niskoemisyjne systemy grzewcze lub ograniczanie szkodliwej emisji spowodowanej ruchem samochodowym.

 

Powietrze w Gorzowie Wlkp.

W przypadku północnej stolicy województwa lubuskiego problemem było przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Jako jednego z głównych winowajców wskazano tu „niską emisję”, pochodzącą ze spalania paliw w piecach i kotłach domowych. W związku z tym samorząd podjął działania mające rozwiązać ten problem. Inicjatywy zrealizowane  w latach 2016-2018 przyniosły pozytywny efekt. Redukcja emisji była możliwa m.in. za sprawą:

- rozwoju niskoemisyjnych technologii w systemach transportowych,

- utrzymania dróg w sposób ograniczający wtórną emisję poprzez sprzątanie wyznaczonych odcinków dróg z zanieczyszczeń,

- remonty i poprawę stanu nawierzchni drogi, jak również

- zwiększenia świadomości ekologicznej poprzez prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.

W sumie w latach 2016-2018 w Gorzowie Wlkp. koszty prowadzonych działań naprawczych w Gorzowie Wielkopolskim wyniosły ponad 430 mln zł. Inicjatywy muszą być kontynuowane, ponieważ nadal w strefie miasta Gorzów Wlkp., jak wynika z rocznej oceny jakości powietrza za rok 2018, stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10.

 

Powietrze w Zielonej Górze

W Zielonej Górze wyzwanie dla władz lokalnych stanowiło przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w PM10 i podobnie jak w przypadku Gorzowa Wlkp. jest to związane z tzw. niską emisją, pochodzącą ze spalania paliw w piecach i kotłach domowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano szereg działań naprawczych, które przyczyniły się do redukcji poziomu benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Nadal jednak w strefie miasta Zielona Góra, jak wynika z rocznej oceny jakości powietrza za rok 2018 występuje przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10.

W ramach działań m.in.:

- zbudowano przyłącza cieplne i węzłów do istniejących budynków;

- wykonano przyłącza sieci gazowej wraz z dociepleniem ścian budynku

- prowadzono akcje edukacyjne, zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców,

- dokonano wymiany taboru transportu publicznego na niskoemisyjne.

Na działania naprawcze wydano kwotę 141 mln zł.

Zobacz również