Lubuski Program in vitro po raz trzeci

Pobierz PDF
Zarząd województwa przyjął Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2020 roku”. - Efekty wcześniejszych edycji pokazują, że było warto. Dlatego w tym roku kontynuujemy ten program - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. W 2020 r. na ten cel zaplanowano 500 tys. zł. W ubiegłym roku było to 200 tys. zł, a w 2018 r. 100 tys. zł.

Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego został opracowany i po raz pierwszy realizowany w 2018 r., a następnie kontynuowany w kolejnym roku. Program otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie i jego celem jest m. in. umożliwienie mieszkańcom województwa lubuskiego, zameldowanym na pobyt stały, wsparcia finansowego w leczeniu niepłodności metodą in vitro.

Mieszkańcy województwa wykazują duże zainteresowanie leczeniem niepłodności metodą in vitro, które nie jest finansowane ze środków publicznych - centralnych.

W wyniku analizy realizacji Programu In Vitro w 2019 roku, stwierdzono ponad czterdziestoprocentową skuteczność leczenia niepłodności wśród zakwalifikowanych par, tj. potwierdzenie ciąż.

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niepłodności  i bezdzietności u par kwalifikujących się do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego poprzez wsparcie finansowe procedury „in vitro”. Realizacja świadczeń medycznych wynikająca z Programu przyczyni się do wzrostu urodzeń w województwie lubuskim, co wpłynie na poprawę trendu demograficznego w regionie.

Konkurs na wybór Realizatora Programu  

Zarząd województwa przyjmując program, przyjął także uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego składającego się z dwóch części: klinicznej i biotechnologicznej w ramach realizacji zadania pn. Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2020 roku”. Nabór trwa do 14 lutego br.

Po podpisaniu umowy z Realizatorem na stronie www.lubuskie.pl zamieszczone zostaną informacje o zasadach przystąpienia do programu i kryteriach

Udział w Programie gwarantuje Uczestnikom możliwość trzykrotnego (pod warunkiem niewykorzystania przez Realizatora środków przewidzianych na realizację Programu w okresie objętym umową zawartą pomiędzy Realizatorem a Organizatorem) skorzystania ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu.

Przypomnijmy Realizatorami programu w ubiegłych latach byli:

2019 rok
Realizator: InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa w Poznaniu,
- 16 ciąż, w tym: 11 ciąż pojedynczych, 5 ciąż mnogich
Kwota dofinansowania: 199 000 zł

2018 rok
Realizator: INVICTA – Oddział we Wrocławiu
- 7 ciąż, w tym: 1 ciąża bliźniacza, 5 urodzonych dzieci, 1 ciąża w trakcie (rozwiązanie w pod koniec listopada).
Kwota dofinansowania: 99 960 zł

Problem zdrowotny

Światowa Organizacja Zdrowia WHO wpisała niepłodność na listę chorób cywilizacyjnych. Zjawisko niepłodności występuje także w Polsce. Chociaż brak badań populacyjnych uniemożliwia operowanie dokładnymi danymi, to od kilkudziesięciu lat zauważa się sukcesywne jego nasilanie.

Choroba cywilizacyjna, która dotyka młodych ludzi w okresie ich szczególnej aktywności zawodowo-społecznej, wywiera silnie negatywny wpływ na stan emocjonalny pary i funkcjonowanie rodziny.

Bezdzietne pary doświadczają znacznie częściej: depresji, zaburzeń w relacjach społecznych, nerwic prowadzących do obniżenia jakości życia i zmniejszenia produktywności zawodowej. Niepłodne pary są realnie zagrożone rozpadem związku lub rozwodem.

Dlatego pary, które mają problem z płodnością, winny uzyskać w pełnym zakresie pomoc medyczną, psychologiczną, społeczną. Informacje o możliwości i sposobie zastosowania terapii specjaliści powinni przekazywać zainteresowanym w sposób jasny, zrozumiały, ponieważ decyzje co do możliwości rozrodu przy intensywnym wsparciu medycznym należy podejmować wyjątkowo świadomie.

Obecnie w Polsce około 20 % par, czyli już niemal co piąta para, aby mieć dziecko, potrzebuje lekarskiej pomocy. Medycyna potrafi im pomóc coraz skuteczniej. Jednak dostępne, najnowocześniejsze metody diagnostyki i leczenia są drogie i niefinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, stąd tylko część z niepłodnych par sięga po pomoc specjalisty.

Dane z Lubuskiego

W województwie lubuskim można odnotować wahania wielkości współczynnika dzietności. Od 2010 r. jego najniższe wartości zarejestrowano w 2013 r., natomiast w 2016 r. odnotowano wzrost współczynnika, który ukształtował się na poziomie podobnym do notowanego w 2010 r. (1,33). Jednak współczynnik dzietności kształtuje się zdecydowanie poniżej wartości 2,1, która umożliwia prostą zastępowalność pokoleń. Zmniejszająca się liczba urodzeń wiąże się także z powolnym spadkiem liczby kobiet w wieku rozrodczym, na co powinno się zwracać szczególną uwagę przy planowaniu działań długofalowych. Z analizy danych udostępnionych przez Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze można uznać, że od 2010 r. wzrosła liczba osób, w stosunku do których zdiagnozowano problemy związane z występowaniem niepłodności.

Przyjmuje się, że problem niepłodności dotyka średnio 15%, czyli 17 570 par. Pary wymagające leczenia stanowią 2%, czyli w województwie lubuskim jest to szacunkowo 351 par. Według danych NFZ – niepłodność kwalifikująca do leczenia dotykała w 2017 r. 1 218 osób, z czego w wieku 20-40 lat 1 151 osób. Przyjmując założenie, że w ok. 30% przypadków zdiagnozowanej niepłodności można zastosować metody IVF/ICSI,  to liczba osób, które mogłyby być objęte leczeniem wynosi ok. 345 (na podstawie opracowania Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze z kwietnia 2018 r.).

Zobacz również