Rada Rozwoju o nowej Strategii dla regionu

Pobierz PDF
Trwają konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Założeniami tego, najważniejszego dla rozwoju regionu, dokumentu zajęli się także członkowie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego. - To nasza konstytucja, która wyznacza kierunek na przyszłość i wskazuje priorytety. Wszystkie dokumenty branżowe muszą się do niej odnosić i uwzględniać jej zapisy – mówiła podczas obrad marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wczoraj, tj. 22 stycznia, odbyły się pierwsze konsultacje SRWL w Zielonej Górze. Dziś projektem zajęła się Rada ds. Rozwoju Regionu. Założenia Strategii omówił dyrektor departamentu rozwoju regionalnego Maciej Nowicki. Przedstawił diagnozę, wizję, wyzwania, cele oraz przedsięwzięcia, a także harmonogram prac nad dokumentem.

Wyniki ewaluacji ex-ante

Podczas obrad Ewaluację ex-ante projektu (EWALUACJA EX-ANTE - czyli kompleksowa ocena projektu aktualizowanej SRWL 2030, wraz ze sformułowaniem zaleceń i rekomendacji, które przyczynią się do podniesienia jakości dokumentu oraz przygotowaniem propozycji systemu monitorowania) Strategii omówił dr. hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Zawierała ona ocenę kompletności dokumentu, trafności i adekwatności, spójności wewnętrznej i zewnętrznej oraz systemy realizacji. Omówiona została rola i waga załączników oraz rola ujęcia w dokumencie przedsięwzięć strategicznych. Ekspert uznał dokument za kompletny oraz dobrze ułożony. Uwagi dotyczyły detali. Profesor zwrócił uwagę na potrzebę szerokich konsultacji dokumentu. - Będziemy docierali do wielu środowisk. Otwarte konsultacje trwają do końca miesiąca – odpowiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Rada o Strategii

Do projektu strategii odnieśli się także członkowie Rady. Czesław Fiedorowicz, prezes Euroregionu Spreva-Nysa-Bóbr apelował o zaakcentowanie transgraniczności oraz otwartości na Europę i współpracę z regionami partnerskimi. - Musimy śmiało mówić o programie integracji i edukacji europejskiej. To musi być wyraźnie zapisane – podkreślał. Zaznaczył także, że więcej uwagi trzeba poświęcić zasobom naturalnym – lasom. - Trzeba zwrócić uwagę nie tylko na obszary zagrożone powodziami, ale też suszami. W programie za mało jest też odniesień do klimatu. Należy wpisać program ekologiczny i edukacji ekologicznej dla każdej gminy. To śmiałe, ale ważne wyzwanie – zaznaczył.  Zwrócił także uwagę na konieczność zaakcentowania roli przemysłu spożywczego oraz rolnictwa. – To słuszne i celne uwagi, zostaną uwzględnione. Wyzwania klimatyczne są jednym z priorytetowych, poza tymi demograficznymi. Region inteligentny i przyjazny środowisku to dwa główne priorytety. Na nie przeznaczymy 65 proc. alokacji. Jeżeli chodzi o obszar przemysłu spożywczego, to zgadzam się, że to ważne. Jesteśmy zagłębiem zdrowej żywności, dlatego powstało Centrum Produktu Regionalnego. Rzeczywiście potrzeba, aby to zaliczyć do potencjału regionu. Pomyślimy jak to wykorzystać i opisać – odpowiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak. Poinformowała jednocześnie, że projekt dokumentu został już uzupełniony o zapisy dot. suszy.

Głos zabrał także prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, który swoje uwagi i propozycje zaprezentuje podczas konsultacji w północnej stolicy regionu (w piątek 24 stycznia). Sekretarz miasta Gorzowa Eugeniusz Kurzawski zwrócił uwagę, że zapis mówiący o zrównoważonym rozwoju nie ma odzwierciedlenia w przedsięwzięciach strategicznych. Marszałek podkreślała, że duża część z nich ma charakter regionalny i nie ma siedziby. - Dostaliśmy z Gorzowa wskaz 23 uwag i wniosków. Członkowie zespołu ds. Strategii odpowiedzialni merytorycznie za różne dziedziny  większość tych przedsięwzięć zaliczyło do tych, które są bardziej ogólnie wpisane do dokumentu. Np. Gorzów zaproponował wpisanie trzech inwestycji sportowych: budowa hali widowisko-sportowej, budowa stadionu lekkoatletycznego i modernizacja stadionu piłkarskiego. A departament Infrastruktury Społecznej zaproponował, żeby to wpisać do działania Aktywne Lubuskie - wyjaśnił dyrektor Maciej Nowicki.

Podczas obrad nie zabrakło wniosków dotyczących uzupełnienia listy zadań z obszaru infrastruktury drogowej. – Faktycznie, nie są wszystkie wymienione w opinie przedsięwzięć, ponieważ mamy Wojewódzki Program Budowy i Modernizacji Dróg i tam wszystkie są wymienione, z montażem finansowym i terminami realizacji. Nie możemy przenosić wszystkiego, co jest programach branżowych do strategii. To jest dokument bardziej ogólny i kierunkowy – wyjaśniła E.Polak.

Swoje uwagi przedstawił także Henryk Maciej Woźniak. - Strategia z 2000 roku to był dokument kompletny i wychodził naprzeciw oczekiwaniom społecznym. W kontekście dokumentu sprzed 20 lat, spójność regionu to wciąż aktualny cel, a teraz już się nie pojawia. Nie osiągnęliśmy tego celu po 20 latach realizacji strategii – wyjaśnił.  W odpowieddzi marszałek podkreślała, że to jest bardzo ważna kwestia dla regionu, czego przykładem jest jeden z głównych priorytetów – integracja przestrzenna regionu. - Na każdym kroku podkreślamy spójność. Ale to słuszny wniosek, z uwagi na naszą dwustolicowość i połączenie dwóch województw, które były bytami osobnymi, musimy o to dbać – o tożsamość i integrację naszego regionu. Musimy na każdym kroku podkreślać, że to jest ważne - zaznaczyła. - Jeżeli chodzi o spójności regionu, to cały czas o to walczmy. W pierwszej strategii mowa była o duopolu Gorzowa i Zielonej Góry, który wyraźnie dzielił funkcje. Nie da się raczej tego zrobić. Badania, przeprowadzone na potrzeby prac nad Strategią dla Polski Zachodniej mówiły, że bardzo mocne te miasta wojewódzkie skupiają swoje regiony, natomiast współpraca między nimi jest niestety ograniczona. Więc na ten duopol tak do końca liczyć nie można  - dodał M. Nowicki.

Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk apelował, aby programy: operacyjny i branżowe, które będą powstawać, były spójne z założeniami SRWL. - Zgadzam się, jest to nasza konstytucja. Strategia wskazuje przyszłość i priorytety i wszystkie dokumenty branżowe muszą się do niej odnosić i będziemy tego pilnować - odpowiedziała marszałek.

Do metodologii przygotowania strategii, odniósł się Jerzy Korolewicz, szef Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Zaproponował pogłębienie i wydłużenie konsultacji. - Jest wiele pracy do wykonania dla wielu środowisk – wyjaśnił.  Burmistrz Krosna Odrz. Marek Cebula zaznaczył, że w projekcie za mało jest mowy o powiązaniach problemowych i tematycznych, które mają być realizowane przez klastry. Zwrócił także uwagę na zapis dotyczący. wykorzystania złóż miedzi. - Proponuję zapis o bogactwach naturalnych, nie tylko miedzi, żeby nie zamykać sobie drogi ubiegania się o formy pomocowe – wyjaśnił. Z tym wnioskiem zgodziła się marszałek Elżbieta Anna Polak

Marszałek Elżbieta Anna Polak zapewniła, że wszystkie uwagi i wnioski są ważne i będą analizowane.

O radzie

Rada ds. Rozwoju Województwa to organ opiniodawczy Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu, konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju, współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w jej monitorowaniu i ewaluacji powołana została w 2009 r.

W skład Rady do spraw rozwoju województwa lubuskiego wchodzą szefowie najważniejszych w regionie instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji lubuskich przedsiębiorców:

 

lp.

Imię i nazwisko

Instytucja, stanowisko, funkcja

 1.  

Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Lubuskiego - Przewodnicząca Rady

 1.  

Stanisław Tomczyszyn

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego - Zastępca Przewodniczącego Rady

 1.  

Maciej Nowicki

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego – Sekretarz Rady

 1.  

Wioleta Haręźlak

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego

 1.  

Czesław Fiedorowicz

Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"

 1.  

Władysław Dajczak

Wojewoda Lubuski

 1.  

Marcin Jabłoński

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego

 1.  

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

 1.  

Jacek Wójcicki

Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina"

 1.  

Janusz Kubicki

Prezydent Miasta Zielona Góra

 1.  

Jan Kaczanowski

Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 1.  

Piotr Barczak

Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra

 1.  

Roman Fedak

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

 1.  

Grzegorz Potęga

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego

 1.  

Marek Cebula

Prezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

 1.  

Henryk Janowicz

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

 1.  

Marian Babiuch

Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

 1.  

Waldemar Stępak

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

 1.  

Paweł Tonder

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

 1.  

Marek Langer

Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

i Autostrad w Zielonej Górze

 1.  

Janusz Jasiński

Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1.  

Henryk Maciej Woźniak

Prezes Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców

 1.  

Jerzy Korolewicz

Prezes Zarządu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Gorzowie Wlkp.

 1.  

Mariusz Herbut

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

 1.  

Hanna Nowicka

Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze

 1.  

Mariusz Olejniczak

Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze

 1.  

Wojciech Grochala

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

 1.  

Romuald Malinowski

Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych

 1.  

dr hab. Maria Zielińska,
prof. UZ

Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

 1.  

Zbigniew Czmuda

przedsiębiorca, właściciel Pałacu w Wiechlicach

 1.  

Stanisław Myśliwiec

Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej

 

 

Galeria: Posiedzenie Rady Rozwoju Województwa

Zobacz również