Zostań Liderem Społeczności Lokalnej

Pobierz PDF
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczął nabór na bezpłatne warsztaty IV edycji Akademii Liderów Lokalnych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20.03.2020 r. Celem jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do prowadzenia procesów tworzenia polityk publicznych (kompetencje interpersonalne, umiejętności prowadzenia diagnozy lokalnej, planowania strategicznego oraz prowadzenia konsultacji i współtworzenia dokumentów strategicznych). 

Akademia Liderów Lokalnych - jest cyklem 5 - dwudniowych warsztatów, dla 20 pracowników/wolontariuszy z grupy adresatów projektu pn. Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej
ekonomii społecznej,
tj. przedstawicieli ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych w tym spółdzielni socjalnych, jednostek samorządu
terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także przedstawicieli nauki i biznesu, którzy angażują się w rozwój ES.

 

Efekt końcowy - udział w Akademii Liderów Lokalnych zakończy się zaprezentowaniem konkretnego działania w praktyce, we własnym lokalnym środowisku. Uczestnicy osobiście lub w parach (w przypadku reprezentowania tego samego środowiska lokalnego) przygotują projekt społeczny, który będą musieli zaprezentować na ostatnim laboratorium.

 

Zakładane rezultaty –uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu metod i technik diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej, metod włączania społeczności lokalnej, aktualnie obowiązujących
przepisów prawnych dot. partnerstw lokalnych, rewitalizacji, konsultacji społecznych, a także planowania i wdrażania procesów partycypacji. Po zakończeniu ALL, uczestnicy podniosą swoje
umiejętności w zakresie doboru technik i metod diagnozy społeczności lokalnej, identyfikacji kluczowych etapów organizowania i prowadzenia procesów partycypacyjnych oraz angażowania liderów lokalnych do współpracy.

 

Limit miejsc – wynosi 20.

 

  1. I.    Kryteria uczestnictwa w Akademii Liderów Lokalnych

Kandydaci/kandydatki składają wymagane dokumenty, które będą weryfikowane formalnie (projektowo) i oceniane merytorycznie. Dokumenty, które należy złożyć:

- dokumenty projektowe, tj. formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa w projekcie, kwestionariusz uczestnika/uczestniczki projektu oraz oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o powierzeniu
i przetwarzaniu danych osobowych;

- formularz rekrutacyjny do Akademii Liderów Lokalnych, w którym należy opisać:

a) motywację przystąpienia do ALL;

b) pomysł na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności;

c) dotychczasową działalność animacyjną w swoim środowisku lokalnym.

 

 

  1. II.      Składanie dokumentów - dokumenty należy składać do 20.03. 2020r.:

a)   osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
Al. Niepodległości 36, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 (sekretariat pokój
nr 10, pierwsze piętro);

b)   za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra, z dopiskiem dokumenty rekrutacyjne do Akademii Liderów Lokalnych, (decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Ciszewska, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej –
tel. 68 323 19 26 e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl.

 

Miejsce oraz terminy zjazdów zostaną podane w terminie późniejszym.

Udział w ALL jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

Zobacz również