XIV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
17 lutego br. odbyła się XIV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni przyjęli m.in. informację o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2019 r. i zamierzeniach na kolejne lata z podziałem na programy, w ramach których będą realizowane oraz raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego za lata 2016-2018.

Wystąpienie przedstawicieli MEDKOL-u

Podczas obrad głos zabrała Przewodnicząca Związku Zawodowego NSZZ Solidarność SP ZOZ MEDKOL Elżbieta Mirosław. Przedstawiła stanowisko pracowników jednostki dotyczące skierowanego do zaopiniowania projektu uchwały sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu tworzącego przychodnię. Odpowiedzi na przedstawione argumenty udzieliła marszałek Elżbieta Anna Polak.

- Zarząd Województwa Lubuskiego w oparciu o Ustawę o działalności leczniczej przyjął projekt uchwały sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu tworzącego jednostkę. Jest to uprawnienie, które wynika wprost z ustawy. To projekt, który jest poparty argumentami i jest przemyślany. Próbujemy odnaleźć się w rzeczywistości, jaką kreuje rząd. Są takie zasady finansowania ochrony zdrowia, jakie są. Przedstawione dziś argumenty usłyszeliśmy już w piątek z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Szpitala Uniwersyteckiego. Ustaliliśmy, że potrzebne jest spotkanie z lekarzami, pielęgniarkami, pracownikami i przedstawicielami związków, że by wypracować porozumienie. Zarzuty przedstawione są absolutnie nietrafione. Nie chodzi ani o przejęcie majątku, ani pieniędzy. W uzasadnieniu do uchwały zapisujemy, że zarówno struktura, jak i wszystkie prawa i obowiązki pracowników są nienaruszone. Nowy podmiot przejmuje wszystkie dotychczasowe uregulowania, które są w jednostce.  Wielokrotnie przekonaliśmy się już, że dzięki konsekwentnej polityce w zakresie ochrony zdrowia, mamy najmniej zadłużone jednostki w Polsce. Chodzi o poprawę dostępności i lepsze leczenie dla mieszkańców naszego regionu. Musimy podejmować działania w celu koncentracji podmiotów tworzących oraz oszczędności w tym zakresie, które taka koncentracja daje - wyjaśniła.

Głos w sprawie czystego powietrza

Podczas obrad Remigiusz Krajniak z Lubuskiego Alarmu Smogowego poinformował, że przygotowany został apel o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności postanowieniu marszałka o wstrzymaniu wykonania decyzji z 31 grudnia 2018 r. uznającej pył drzewny z zakładu Swiss Krono w Żarach za produkt uboczny niebędący odpadem. Wręczył je marszałek Elżbiecie Annie Polak. Przypomnijmy, że postanowienie zostało podpisane przez marszałek 7 stycznia br. z sześciomiesięcznym vacatio legis. Postanowienie to zostało zaskarżone przez firmę Swiss Krono do Ministra Klimatu. W tym czasie z inicjatywy firmy Swiss Krono odbywają się mediacje pod przewodnictwem mec. Macieja Bobrowicza, a z inicjatywy marszałek powołana została Rada Społeczna ds. Jakości Powietrza w Żarach, pod przewodnictwem Krzysztofa Prucnala. W skład Rady wchodzi Remigiusz Krajniak, a także przedstawiciele Swiss Krono, instytucji publicznych, radni, społecznicy i ekolodzy.

Sejmik przyjął informację Prezesa Federacji Polskich Banków Żywności na temat przeciwdziałania marnowaniu żywności. Wyraził nadzieję na wzmocnienie w ramach RPO organizacji pozarządowych w  tym obszarze.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XIV zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja Prezesa Federacji Polskich Banków Żywności na temat przeciwdziałania marnowaniu żywności.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 5. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 6. Informacja o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2019 roku i zamierzeniach na kolejne lata z podziałem na programy, w ramach których będą realizowane.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 8. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego za lata 2016-2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Sejmiku Województwa Lubuskiego na członka Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Dolnośląskie”.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego  w dziedzinie sportu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa lubuskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sulechów prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi – anonimu na działania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 21. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad XIV sesji Sejmiku.

Galeria: XIV Sesja Sejmiku

Zobacz również