XVI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Pobierz PDF
23 kwietnia 2020 r. odbyła się XVI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), obrady zostały przeprowadzone w trybie zdalnym. Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 przedmiotowej ustawy Radni głosowali z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.   Transmisję on-line z obrad można było oglądać na www.lubuskie.pl.

Podczas obrad marszałek Elżbieta Anna Polak, odpowiadając także na pytania radnych przedstawiła obecną sytuację epidemiczną w regionie oraz poinformowała o podjętych przez zarząd województwa działaniach związanych z walką z COVID-19. Obecnie w Lubuskiem mamy 85 osób zakażonych koronawirusem (w tym 46 ozdrowieńców)

- Zarząd Województwa Lubuskiego zaangażował do tej pory na walkę z epidemią 105 ml zł. 50 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego w pierwszej fazie. 45 mln zł przeznaczyliśmy dla szpitali postawionych w stan gotowości. 9 mln zł na sprzęt ochrony osobistej, który już jest w szpitalach (część za 5,5 mln zł z Chin, pozostała część z polskich firm). Na sprzęt ratujący życie przeznaczyliśmy 35 mln zł, z czego już 90 proc. dostarczono do szpitali. Środki ochrony otrzymało także wojsko, które nam bardzo pomaga, nasze jednostki, mniejsze szpitale oraz lekarze rodzinni na wniosek Izby Lekarskiej. Po 2,5 mln na zakup testów otrzymały szpitale w Zielonej Górze i Gorzowie. Zarząd wsparł także przedsiębiorców. Ze środków UE przeznaczył na ten cel do tej pory 20 mln zł (to dopłaty do ZUS-u i dopłaty do wynagrodzeń). 4,5 mln zł przeznaczyliśmy dla Domów Pomocy Społecznej, domów samotnej matki, noclegowni dla bezdomnych oraz izolatoriów. Dziś prosimy o wyrażenie zgody na przekazanie 600 tys. zł, które pierwotnie przeznaczone były na organizację Święta Województwa Lubuskiego, na prace budowlane w szpitalach w celu wykonania śluz i izolacji tak, żeby nie przerywać leczenia pacjentów chorujących na inne choroby. Dodatkowo 100 tys. zł chcemy przeznaczyć na wsparcie personelu medycznego bezpośrednio walczącego na pierwszej linii frontu. Przygotowujemy także projekt o wartości 30 mln zł w ramach RPO L-2020 – poinformowała Elżbieta Anna Polak.

Marszałek wyjaśniła także, że samorząd reaguje na potrzeby zgłoszone przez szpitale. Dodała, że wsparcie płynie także od samych Lubuszan. - Zaktywizowało się społeczeństwo, które chce pomagać. Utworzyliśmy więc Bank Informacji Pomocowej. Współpracujemy ze strażą pożarną, która rozwiozła paczki żywnościowe przed świętami, na które zarząd przeznaczył w ramach EFS 500 tys. zł. Wyrażamy także zgodę na przekierowanie środków w ramach EFS, szczególnie na wsparcie seniorów i osób potrzebujących – wyjaśniła.

Marszałek mówiła także o testowanie w regionie pod kątem COVID-19, o które pytali radni. - Chcemy wykonywać testy wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, a także pacjentom przyjmowanym do szpitala z innymi schorzeniami. Laboratorium w Zielonej Górze jest w pełni wyposażone. Czekamy na certyfikat dla testów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych -  wyjaśniła.

Radni pytali także o zmiany w budżecie województwa. - Jesteśmy świadomi konieczności zmian w budżecie. Zdajemy sobie sprawę ze zmniejszonych wpływów z podatków. Nie wstrzymujemy inwestycji staramy się je kontynuować. Rezygnujemy ze zbędnych działań i te pieniądze przekierowujemy na walkę z pandemią – odp. E.Polak.

Radni zgodzili się na przejęcie od województwa wielkopolskiego części zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg połączenia kolejowego Leszno - Wschowa - Głogów. Dodajmy, że połączenie to przebiega przez trzy województwa - wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie, dlatego uruchomienie tego połączenia wymagało ścisłej współpracy tych trzech samorządów regionalnych. Jednak w Planie transportowym Wielkopolski to połączenie nie jest uwzględnione (jest w trakcie aktualizacji), dlatego do czasu aktualizacji Planu, obsługa tego odcinka przez spółkę Przewozy Regionalne będzie możliwa dzięki porozumieniu pomiędzy woj. lubuskim i woj. wielkopolskim.

Ważną uchwałę podjęli także radni w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi krośnieńskiemu. Chodzi o 500 tys. zł z budżetu województwa na dofinansowanie zakupu apratu RTG z przeznaczeniem dla szpitala powiatowego w Krośnie Odrz.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad XVI zwyczajnej sesji Sejmiku.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
  4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2020 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Międzyrzecz prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego części zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej Leszno – Wschowa – Głogów ( – Zielona Góra).
  8. Przyjęcie protokołu z XV sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
  9. Zamknięcie obrad XVI sesji Sejmiku.

Zobacz również