W Lubuskiem bezrobocie poniżej średniej krajowej

Pobierz PDF
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia wyniosła 5,7 proc. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bez pracy w końcu kwietnia 2020 r. było 964,8 tys. osób. W Lubuskiem stopa bezrobocia wynosi poniżej średniej krajowej (Lubuskie – 5,6%, kraj – 5,7%). W naszym województwie, jako jedynym, odnotowano wzrost ofert pracy (miesiąc do miesiąca).  

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,3 pkt. proc. – z poziomu 5,4 proc. w marcu do 5,7 proc. w końcu kwietnia. Wzrost stopy bezrobocia wystąpił we wszystkich województwach – najsilniejszy był w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim, gdzie bezrobocie wzrosło o 0,6 punktu procentowego.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba bezrobotnych w końcu kwietnia wyniosła 964,8 tys. osób i w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 55,4  tys. osób.

Oferty pracy zgłoszone do urzędów

W kwietniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 57,5 tys. wolnych miejsc pracy. To o 26 proc. mniej niż przed miesiącem. Spadek liczby ofert w obecnej sytuacji na rynku pracy nie jest zjawiskiem zaskakującym, bo pracodawcy wobec niepewności co do okresu trwania epidemii nie decydują się na uruchamianie rekrutacji.

Mimo panującej epidemii są branże, w których brakuje rąk do pracy. Najwięcej ofert zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w minionym miesiącu przeznaczonych było dla pakowaczy ręcznych, robotników wykonujących prace proste w przemyśle, magazynierów, sprzedawców, pomocniczych robotników budowlanych, robotników magazynowych i gospodarczych.

Meldunek o bezrobociu - Kwiecień 2020

Materiały: https://www.gov.pl/web/rodzina/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-kwietniu-wstepne-dane-ministerstwa-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej

 

Poniżej najnowsze informacje z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

Pomoc ze środków FGŚP przysługująca przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu:

W okresie od 02 kwietnia do 7 maja przedsiębiorcy z woj. lubuskiego złożyli łącznie 992 wnioski, dot. świadczeń z tytułu przestoju ekonomicznego oraz świadczeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, ubiegając się o wsparcie dla łącznej liczby  52757 pracowników, na łączną kwotę wsparcia 187.468.183.,19 zł.

Zgodnie z danymi z Syriusza, wygenerowanymi w CESAR 8 maja 2020 r. powiatowe urzędy pracy:

- przyjęły 17.298 wniosków o mikropożyczki na kwotę 90.472.504 zł,

- rozpatrzyły 8.790 wniosków, z tego 8.163 pozytywnie,

- wypłaciły 7.975 mikropożyczek na łączną kwotę  39.869.100 zł.

Aktualnie powiatowe urzędy pracy województwa lubuskiego dysponują limitami na dodatkowe działania (w tym mikropożyczki) na poziomie  200.767.800,00 zł, z tego  42.295.800,00 zł w ramach projektów EFS. Jeden powiatowy urząd pracy złożył wniosek o kolejne 7.000.000,00 zł.

RPO I POWER - działania PUP (stan na dzień 08.05.2020 r.)

Sprawozdanie z wykorzystania rozwiązań zawartych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie wniosków rozpatrywanych przez powiatowe urzędy pracy- art 15zzb, art 15zzc, art. 15zze:

Liczba wniosków, które wpłynęły do PUP – 2 743 wnioski, kwota ogółem: 42 890 759,96 zł, liczba pracowników: 8833.

Zobacz również