13,5 mln zł na aktywizację społeczno-zawodową

Pobierz PDF
Tysiąc osób zostanie objętych wsparciem w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie otrzymało 7 podmiotów na łączną kwotę 13 426 829,10 zł.Dziś (29.06) podpisano umowy na projekty zakładające aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców województwa lubuskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, warsztatów i kursów w połączeniu ze stypendiami i nabyciem lub podwyższeniem swoich umiejętności społecznych i zawodowych przyczyni się do wzmocnienia pozycji tych osób i odnalezienia swojego miejsca na rynku pracy.

Wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie są m.in. kolejne edycje przedsięwzięć realizowanych pod hasłem „wnuczęta w dobrych rękach”, w ramach których wsparcie uzyskują osoby opiekujące się dziećmi, wnuczętami i osobami zależnymi.

Projekty zostały dofinansowane w ramach RPO Lubuskie 2020 (działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty).

Lista projektów wybranych do dofinansowania:

Tytuł projektu: „Rozwój. Zatrudnienie. Przyszłość. – edycja III”

Beneficjent: Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak Poznań

Cel projektu: przywrócenie zdolności 40 mieszkańców województwa lubuskiego, pozostających bez pracy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

 

Tytuł projektu: Aktywnie przez całe życie

Beneficjent: Związek Organizacji Pomocowych w Gorzowie Wlkp.

Cel projektu: Wzrost integracji społecznej i zawodowej 100 uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu międzyrzeckiego i Gorzowa Wielkopolskiego w wieku 50+ oraz 100 osób z otoczenia, poprzez kompleksowe wsparcie aktywizacyjne

 

Tytuł projektu: „W dobrych rękach”

Beneficjent: Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie

Cel projektu: wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej osób z powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wieku 50+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez wzbudzenie motywacji do aktywnego życia, podniesienie umiejętności zawodowych i wsparcie otoczenia.

Projekt „W dobrych rękach” jest kontynuacją projektu pn. "Wnuczęta w dobrych rękach".

 

Tytuł projektu: "Aktywni Lubuszanie - wnuczęta w dobrych rękach".

Beneficjent: Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”, Gorzów Wielkopolski

Cel projektu: wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatów świebodzińskiego, zielonogórskiego, gorzowskiego, oraz miast na prawach powiatów Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Wsparciem objęte będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym opiekujące się wnukami do lat 4 oraz osobami zależnymi, deklarujące chęć powrotu do pracy

 

Tytuł projektu: DROGOWSKAZ. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich woj. lubuskiego

Beneficjent: Jolanta Woźnica "Persona" Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy

Cel projektu: podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych
u 60 uczestników projektu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących wyłącznie tereny wiejskie w województwie lubuskim.

 

Tytuł projektu: „KROK DO PRZODU”.

Beneficjent: Stowarzyszenie na rzecz Edukacji „POMOST”, Świebodzin.

Cel projektu: wzrost reintegracji społecznej 110 osób uzależnionych, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym z powiatu świebodzińskiego poprzez kompleksowe wsparcie przygotowujące ich do życia społecznego i zawodowego.

 

Beneficjent: Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”

Tytuł projektu: Readaptacja społeczno – zawodowa osób opuszczających zakłady karne i ich otoczenia

Cel projektu: Wzrost readaptacji społecznej osób po opuszczeniu zakładu penitencjarnego poprzez wsparcie wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb i zorientowane na sferę społeczną i zawodową
w województwie lubuskim. Projektem objętych zostanie 220 osób.

 

#FunduszeUE #FunduszedlaPolski #UEdlaPolski #UniaEuropejska

Zobacz również