Otwarty konkurs na wsparcie zadań w obszarze przeciwdziałania narkomanii

Pobierz PDF
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 30 czerwca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2019 roku przeznaczona została kwota 75.000 zł.

Oferty o tej samej sumie kontrolnej należy złożyć w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 22 lipca 2020 roku:

1)   w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl,

2)   w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze” albo przesłać pocztą.

O terminie złożenia oferty w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone
po terminie nie będą rozpatrywane. Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana
w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz na stronie www.rops.lubuskie.pl.

Załączniki:

- Uchwała ZWL wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert;

- Zał. nr 1 - wzór oferty realizacji zadania publicznego;

- Zał. nr 2 - wzór karty oceny zadania;

- Zał. nr 3 - klauzula informacyjna RODO.

Załącznik dostępne na stronie:  

http://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI/Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-w-2020-roku-realizacji-zadan-publicznych-Wojewodztwa-Lubuskiego-w-obszarze-przeciwdzialania-narkomanii

Zobacz również