Schowaj sidebar

Wpis podmiotów leczniczych na listę Marszałka Województwa Lubuskiego zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r., poz. 514 z późn. zm.) Marszałek Województwa Lubuskiego w porozumieniu z Okręgową Radą Lekarską ustala listę zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Podmiot leczniczy jest uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Okręgowej Rady Lekarskiej pod kątem wymogów jakie winien spełniać podmiot prowadzący staż podyplomowy, określony w § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 z późn. zm.) oraz wpisaniu podmiotu na listę Marszałka Województwa Lubuskiego.

1. Podmioty uprawnione do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, będące podmiotami leczniczymi, powinny spełniać następujące warunki:

1)    udzielać świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie co najmniej programu jednego stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego;

2)    zatrudniać lekarzy, lekarzy dentystów na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie;

3)    posiadać zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu;

4)    zapewniać określonej liczbie lekarzy odbywających staż realizację treści merytorycznych ramowego programu w sposób i w czasie, o których mowa w rozporządzeniu.

 Podmioty prowadzące szpitale ponadto powinny:

1)      udzielać całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie programu odpowiednich staży cząstkowych;

2)      zapewniać odpowiednie pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych.

2. Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską albo lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, uprawniony doprowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, powinienspełniać następujące warunki:

1)       mieć co najmniej 5 - letni staż zawodowy albo specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny;

2)       posiadać pomieszczenia, aparaturę i sprzęt medyczny umożliwiające realizację ramowego programu;

3)       udzielać świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie co najmniej programu jednego stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego;

4)       zapewniać określonej liczbie lekarzy odbywających staż realizację treści merytorycznych ramowego programu w sposób i w czasie, o których mowa w rozporządzeniu.

3. Umowa o pracę ze stażystą może być zawarta wyłącznie z podmiotem uprawnionym doprowadzenia stażu, spełniającym następujące warunki:

1)      w przypadku stażu lekarza - będącym podmiotem leczniczym prowadzącym szpital, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza w ramach staży cząstkowych co najmniej w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i anestezjologii oraz intensywnej terapii;

2)      w przypadku lekarza dentysty - będącym podmiotem leczniczym albo lekarzem dentystą wykonującym indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu stażu lekarza dentysty w dziedzinie stomatologii co najmniej z zakresu: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej;

3)      mającym zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza lub lekarza dentystę, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu stażu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków, o których mowa w ust. 5 pkt. 6

4. Przy ubieganiu się o wpisanie na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, ustalaną przez Marszałka Województwa należy przedłożyć następujące dokumenty:

1)      Wniosek o wpis na listę Marszałka Województwa Lubuskiego zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych oraz cząstkowych staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r., poz. 514 z późn. zm.).

2)      Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w § 5 i § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 z późn. zm.).

3)      Uchwałę Okręgowej Izby Lekarskiej w sprawie rekomendacji podmiotu do wpisu na listę Marszałka Województwa Lubuskiego zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych oraz cząstkowych staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r., poz. 514 z późn. zm.).

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Departament Ochrony Zdrowia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem 68 45 65 502 bądź adresem
e-mailowym: s.kuzmicka@lubuskie.pl

Załączniki:

- ­Oświadczenie o spełnianiu wymogów,

- Wniosek o wpis dla lekarza medycyny,

- Wniosek o wpis dla lekarza dentysty,

- Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych,

- Zasady ustalania listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.