Schowaj sidebar

W dzisiejszych czasach informacja staje się wartością nadrzędną, która będąc pożądaną musi być chroniona z coraz większą uwagą.

Rosnące w szybkim tempie zasoby informacji narażone są na coraz większe zagrożenia. Naszą odpowiedzią na te zagrożenia oraz potrzebę ochrony informacji, a w szczególności danych osobowych, jest wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), dzięki któremu w sposób uporządkowany możemy nadzorować i doskonalić całość działań związanych z bezpieczeństwem danych.

Prace nad wdrożeniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), zgodnego z normą ISO/IEC 27001:2013 rozpoczęto w styczniu 2018 roku. Po opracowaniu procedur, księgi SZBI oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji w dniu 17 lipca 2018 roku, zarządzeniem Pani Marszałek Elżbiety Anny Polak, system ten został zatwierdzony do użytku, co zobowiązało pracowników Urzędu do jego ścisłego przestrzegania.

Wdrożenie SZBI zapewnia jednocześnie utrzymanie wysokich, międzynarodowych standardów, umożliwiających minimalizację ryzyka związanego z przestrzeganiem nowych przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczących ochrony danych osobowych.

Przyjęte zasady stanowią zobowiązanie wobec klientów, wszystkich firm i instytucji z którymi Urząd współpracuje, a także społeczności lokalnej, do systematycznego i stałego nadzorowania skuteczności wdrożonego i udokumentowanego SZBI oraz do podejmowania działań na rzecz jego ciągłego doskonalenia.

W dniach 5 – 7 listopada 2018 roku Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków - niezależna jednostka certyfikująca - przeprowadziła audit, który dostarczył dowodów na zgodność wprowadzonego SZBI z zapisami międzynarodowej normy ISO/IEC 27001:2013, w wyniku czego w dniu 13 listopada 2018 roku Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przyznano CERTYFIKAT na zgodność z wymaganiami ww. normy, z ważnością do dnia 12 listopada 2021 r.

Każdego roku w okresie ważności certyfikatu jednostka, która przyznała certyfikat SZBI przeprowadza audity nadzoru, mające dostarczyć dowodów na to, że system działa właściwie, jest doskonalony i zgodny z wymaganiami normy. Pierwszy audit nadzoru odbył się w dniu 13 listopada 2019 r. a kolejny przeprowadzono w dniu 23 grudnia 2020 r. Obydwa audity nadzoru zakończyły się wynikiem pozytywnym, co potwierdza, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego poddaje SZBI procesowi ciągłego doskonalenia i gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa dla przetwarzanych informacji.h_27001gif [150x116] System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest certyfikowany przez Polski Rejestr Statków S.A.Do pobrania: