Schowaj sidebar

W ramach zadań realizowanych w dziedzinie oświaty, Województwo Lubuskie jest organem prowadzącym dla:

 1. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,
 2. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, w strukturze którego funkcjonuje Biblioteka Pedagogiczna,
 3. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze,
 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze,
 5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wielkopolskim,
 6. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze,
 7. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście.

System doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie funkcjonuje w oparciu o dwie autonomiczne placówki doskonalenia nauczycieli, które współpracują z Lubuskim Kuratorem Oświaty oraz z jednostkami samorządu terytorialnego. W ofertach obu ośrodków oprócz zadań obowiązkowych, uwzględniono specyfikę województwa, jego przygraniczne położenie  i możliwości wykorzystania dotychczasowych doświadczeń ze współpracy z Brandenburgią, jak również potencjał bibliotek pedagogicznych.

Zadaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innych pracowników oświaty - zgodnie z ich potrzebami i polityką oświatową państwa. Ośrodki stanowią również centra inicjatyw edukacyjnych, centra informacji pedagogicznej oraz aktywnie wspierają rozwój kultury szkolnej.

W województwie lubuskim funkcjonują dwie biblioteki pedagogiczne:

 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej  w Zielonej Górze
 • Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp., która działa w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

Obie biblioteki, oprócz podstawowej statutowej działalności, tj. gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania książek, czasopism i zbiorów specjalnych, prowadzą także działalność dydaktyczną - lekcje biblioteczne dla uczniów, konkursy literackie i inne związane z programem szkolnym. Swoje zadania realizują w oparciu o własną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bogate księgozbiory.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze została powołana w marcu 1951 roku. Podstawowym celem jej działalności jest zaspokojenie potrzeb kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania. Szczególną opieką otacza  maturzystów, udzielając im wszechstronnej pomocy w przygotowaniu bibliografii niezbędnej do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Biblioteka zielonogórska funkcjonuje w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Zielonej Górze.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gorzowie Wielkopolskim. Działalność w zakresie doskonalenia i dokształcania wspomaga, włączona w 1998 roku w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego - Biblioteka. Wypełnia ona zadania będące właściwością wojewódzkiej biblioteki pedagogicznej. Infrastruktura biblioteki służy również jako zaplecze szkoleniowe Ośrodka.

Prowadzone przez Województwo Lubuskie szkoły policealne to:

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wielkopolskim   

Są to szkoły z kilkudziesięcioletnią tradycją, które. kształcą w zakresie szkolnictwa medycznego, paramedycznego oraz w innych zawodach. Wykształciły w tym czasie kilkanaście tysięcy przyszłych pracowników opieki zdrowotnej w przekonaniu o wyjątkowości zawodów, których istotą jest ochrona, pielęgnowanie człowieka w zdrowiu i chorobie a najwyższą wartością życie człowieka. W ramach kształcenia z sukcesami przygotowują młodzież do pracy w wielu zawodach na stanowiskach średniego personelu medycznego oraz opieki społecznej - tak niezbędnych na rynku pracy. Szkoły posiadają bogatą ofertę edukacyjną, kształcą młodzież na kilkunastu kierunkach. Kandydaci do szkół przyjmowani są na podstawie postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego ogłaszanego każdego roku kalendarzowego Realizowany w szkołach proces edukacyjny jest dostosowany do potrzeb uczniów oraz rynku pracy. Wiele osób często łączy naukę z pracą zawodową lub studiami wyższymi. W tym celu wprowadzono kształcenie dzienne dla pracujących w zawodach medycznych w ramach uzupełnienia kwalifikacji zawodowych (opiekunka dziecięca, technik masażysta i terapeuta zajęciowy) oraz dla studiujących (technik farmaceutyczny). Dodatkowo w ofercie znajdują  się zawody o rocznym cyklu kształcenia (opiekun medyczny i asystentka stomatologiczna). Kadra pedagogiczna szkół medycznych posiada wysokie kwalifikacje, które wciąż podnosi poprzez udział w różnych formach doskonalenia.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście, jako dwie placówki o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Samorząd Województwa Lubuskiego przejął do prowadzenia, z dniem 1 stycznia 2005 roku, od Starosty Powiatu Zielonogórskiego.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Babimoście jest placówką opieki całodobowej o charakterze resocjalizacyjnym. W placówce przebywa młodzież z całego kraju kierowana do Ośrodka na mocy postanowień sądów rodzinnych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jednostka jest przeznaczona dla chłopców w wieku od 13 do 18 lat, którym umożliwia się realizację obowiązku szkolnego na szczeblu podstawowym klas V-VIII. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest wychowanie resocjalizacyjne przebywających w nim chłopców zmierzające do możliwie wszechstronnego rozwoju osobowości oraz przygotowanie  do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze to publiczna koedukacyjna placówka oświatowo - wychowawcza przeznaczona dla 36 wychowanków szkoły podstawowej klas VI-VIII, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z powodu trudności edukacyjno - wychowawczych. Celem placówki jest umożliwienie wychowankowi, obarczonemu symptomami niedostosowania społecznego, prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, zapobieganie marginalizacji i uzależnieniom oraz zapewnienie mu optymalnego startu życiowego. Cel ten jest realizowany we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, instytucjami powołanymi do zwalczania patologii oraz sądami.