Schowaj sidebar


Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym w województwie lubuskim

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), z budżetu Województwa Lubuskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego.

Zasady udzielania dotacji celowej określa Uchwała Nr XXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego.

O dotacje może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Infrastruktury Społecznej

ul. Podgórna 7 65- 057 Zielona Góra

lub

złożyć w Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze.

Decyduje data wpływu potwierdzona pieczęcią Urzędu lub data stempla pocztowego.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury w Departamencie Infrastruktury Społecznej pod nr telefonu 68-45-65-297.

Do pobrania: