Schowaj sidebar

Ewidencja Obiektów Hotelarskich

 

UWAGA!

Zamiana dotychczasowego standardu telewizji naziemnej z DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC ulotka do pobrania  TUTAJ


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem  do pobrania  TUTAJ


Ważna informacja dla osób planujących rozpocząć świadczenie usług hotelarskich

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym obiekty świadczące usługi hotelarskie, że nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu art. 36 i 43 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211). Także używanie nazw oraz oznaczeń graficznych takich jak np. „HOTELik”, „MOTELik”, „Usługi HOTELarskie”, a także „OTEL”, „WOTEL”, „HOTELiqs” itp., nawiązujących w sposób bezpośredni lub pośredni do nazw rodzajowych obiektów hotelarskich jest oczywistym naruszeniem  przepisów prawnych, gdyż ma na celu wprowadzenie potencjalnych klientów w błąd co do rodzaju obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Zgodnie z art. 60¹ § 4 p. 2 oraz 2a kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 821),kto świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,  kto świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego, kto wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, kto świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny. Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony w Wydziale Turystyki  i Sportu w Departamencie Infrastruktury  Społecznej,  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, pok. 306 (budynek Starostwa Powiatowego), 65-057 Zielona Góra. Dodatkowe informacje na temat wymogów formalnych można uzyskać pod nr tel.  68 45 65 253/589, tel./fax 68 45 65 253.
Inne obiekty hotelarskie, w których przedsiębiorcy świadczą usługi hotelarskie, lecz nie podlegają zaszeregowaniu (kategoryzacji), należy zgłaszać do ewidencji urzędu gminy, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu.

Zobacz:

Ewidencja Obiektów Hotelarskich - Ministerstwo Sportu

Ewidencja Obiektów Hotelarskich Województwa Lubuskiego

 

Zaszeregowanie obiektów hotelarskich - wytyczne

Opis sprawy/zadania:
Zaszeregowanie obiektów hotelarskich (obiektów noszących nazwy: hotel, motel, pensjonat, kemping (camping), dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko) do określonych rodzajów i nadawanie kategorii odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa Lubuskiego na podstawie wniosku.

Kogo dotyczy:
Przedsiębiorcy przed rozpoczęciem świadczenia usług w obiektach hotelarskich.

- Dla obiektów "Hotel" i "Motel" wymagana minimalna ilość pokoi – 10

- Dla obiektów "Pensjonat" wymagana minimalna ilość pokoi – 7

- Dla obiektów "Dom Wycieczkowy" wymagana minimalna ilość miejsc noclegowych - 30

Wymagane dokumenty
Wniosek o zaszeregowanie, potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanie kategorii wraz z następującymi dokumentami:

1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych:

przez obiekty hotelarskie należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii   obiektów budowlanych, o ile obiekt budowlany składa się z kilku części, z których każda zostaje zakwalifikowana do określonej kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:

a) ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji  architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub

b) ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub

c) w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty — opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego (niezbędna do wniosku o potwierdzenie lub zmianę zaszeregowania obiektu) lub

d) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przeciwpożarowych:

Opinią właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

3. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sanitarnych:

a) opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub

b) w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany — opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw wewnętrznych i administracji

4. dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań w wysokości ustalonej w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. nr 10 poz. 54).

5. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej  - 10 zł, na podstawie Ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)    

6. ankieta „Wymagania, co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych”, dla wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu.

7wpis do rejestru zabytków lub inny dokument potwierdzający zabytkowy charakter obiektu (dotyczy obiektów zabytkowych)

8. opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie danych wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe (dotyczy obiektów zabytkowych)

 

Formularze/wnioski do pobrania:

Przepisy regulujące sprawę kategoryzacji wymagają aby wniosek zawierał określone informacje i dokumenty. W celu złożenia prawidłowego wniosku należy posłużyć się załączonym wzorem:

 - wniosek o zaszeregowanie

 - wniosek o wydanie promesy

- wniosek o potwierdzenie zaszeregowania lub zmianę dotychczasowego zaszeregowania

- opłaty

Uwagi i dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych urzędowo lub notarialnie.


Wymagania co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych do pobrania:

Hotel:

hotel kat. * (1 gwiazdka)

hotel kat. ** (2 gwiazdki)

hotel kat. *** (3 gwiazdki)

hotel kat. **** (4 gwiazdki)

hotel kat. ***** (5 gwiazdek)

Motel:

motel kat. * (1 gwiazdka)

motel kat. ** (2 gwiazdki)

motel kat. *** (3 gwiazdki)

motel kat. **** (4 gwiazdki)

motel kat. ***** (5 gwiazdek)

Pensjonat:

pensjonat kat. * (1 gwiazdka)

pensjonat kat. ** (2 gwiazdka)

pensjonat kat. *** (3 gwiazdki)

pensjonat kat. **** (4 gwiazdki)

pensjonat kat. ***** (5 gwiazdek)

Dom Wycieczkowy:

dom wycieczkowy kat. I (pierwszej kategorii)

dom wycieczkowy kat. II (drugiej kategorii) 

dom wycieczkowy kat. III (trzeciej kategorii)

Kemping (camping):

kemping kat. * (1 gwiazdka)

kemping kat. ** (2 gwiazdki)

kemping kat. *** (3 gwiazdki)

kemping kat. **** (4 gwiazdki)

Schronisko:

schronisko

schronisko młodzieżowe kat. I (pierwszej kategorii)

schronisko młodzieżowe kat. II (drugiej kategorii)

schronisko młodzieżowe kat. III (trzeciej kategorii)

Wykreślenie z Ewidencji Obiektów Hotelarskich - wytyczne

Przepisy regulujące prowadzenie ewidencji  wymagają, aby wniosek przedsiębiorcy (lub osobę pisemnie upoważnioną do jego reprezentowania) o wykreślenie danego obiektu z Ewidencji Obiektów hotelarskich został złożony pisemnie (lub przez ePUAP) zawierał określone informacje i potwierdzenie dokonania opłata skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł. 

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Zielona Góra: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Zielona Góra (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku).

Wydanie zaświadczenia o posiadanym wpisie w Ewidencji obiektów hotelarskich - wytyczne

Wydanie zaświadczenia o posiadanym wpisie w ewidencji następuje wyłącznie na  złożony pisemnie (lub przez ePUAP) wniosek przedsiębiorcy (lub osobę pisemnie upoważnioną do jego reprezentowania) i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową należy dokonać na konto Urzędu Miasta Zielona Góra j.w.

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna:

M. Rudnicka tel. 68 45 65 589
tel./fax. 68 45 65 253
m.rudnicka@lubuskie.pl

K. Żmudzin tel./fax. 68 45 65 253
k.zmudzin@lubuskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Infrastruktury Społecznej
Wydział Turystyki i Sportu
ul. Podgórna 5
65 - 057 Zielona Góra
tel./fax. 68 45 65 253, tel. 68 45 65 589

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Turystyki i Sportu ul. Podgórna 7, 65 - 057 Zielona Góra lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej, pok. 59

Siedziba Wydziału Turystyki i Sportu: pok. 306, ul. Podgórna 5 (budynek Starostwa Powiatowego), 65-057 Zielona Góra

 

Terminy załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 38 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) Rozporządzanie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz.1546).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego.

Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Do pobrania:

wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego wniosek o wydanie promesy na zaszeregowanie wniosek o potwierdzenie i zmianę zaszeregowania ob. hotelarskiego Broszura Informacyjna GIS dot. Koronawirusa Ankieta z wymaganiami dla hotel 1 gw. Ankieta z wymaganiami dla hotel 2 gw. Ankieta z wymaganiami dla hotel 3 gw. Ankieta z wymaganiami dla hotel 4 gw. Ankieta z wymaganiami dla hotel 5 gw. Ankieta z wymaganiami dla motel 1 gw. Ankieta z wymaganiami dla motel 2 gw. Ankieta z wymaganiami dla motel 3 gw. Ankieta z wymaganiami dla motel 4 gw. Ankieta z wymaganiami dla motel 5 gw. Ankieta z wymaganiami dla pensjonat 1 gw. Ankieta z wymaganiami dla pensjonat 2 gw. Ankieta z wymaganiami dla pensjonat 3 gw. Ankieta z wymaganiami dla pensjonat 4 gw. Ankieta z wymaganiami dla pensjonat 5 gw. Ankieta z wymaganiami dla Schroniska Ankieta z wymaganiami dla Schroniska Młodzieżowego I kat. Ankieta z wymaganiami dla Schroniska Młodzieżowego II kat. Ankieta z wymaganiami dla Schroniska Młodzieżowego III kat. Ankieta z wymaganiami dla Domu Wycieczkowego I kat. Ankieta z wymaganiami dla Domu Wycieczkowego II kat. Ankieta z wymaganiami dla Domu Wycieczkowego III kat. Ankieta z wymaganiami dla Kempingu 1 gw. kat. Ankieta z wymaganiami dla Kempingu 2 gw. kat. Ankieta z wymaganiami dla Kempingu 3 gw. kat. Ankieta z wymaganiami dla Kempingu 4 gw. kat. Opłaty wniosek_o_zaszeregowanie_obiektu_hotelarskiego_202011.docx wniosek_o_potwierdzenie_i_zmiane_zaszeregowania_ob_hotelarskiego_202011.docx oplaty_202011.docx Ewidencja obiektów hotelarskich 26.04.2021 ulotka - telewizja naziemna