Schowaj sidebar

Rewitalizacja kojarzy się głównie z odnowionymi centrami miast, parkami lub budynkami, jednak dzisiejsze podejście do rewitalizacji jest znacznie szersze i jako jeden z jej głównych elementów traktuje się wsparcie dla mieszkańców najbardziej zdegradowanych części miast, gdzie najczęściej kumulują się negatywne zjawiska społeczne. Rewitalizacja stanowi kompleksową odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową.

Proces rewitalizacji prowadzi gmina na podstawie ustawy o rewitalizacji, która weszła w życie w roku 2015. Obowiązkiem gminy jest przygotowanie programu rewitalizacji.W latach 2015-2018 ówczesne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z urzędami marszałkowskimi zorganizowało konkursy dotacji dla gmin na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Celem realizacji zadania było wsparcie gmin w procesie opracowywania bądź aktualizowania programów rewitalizacji poprzez udzielnie dofinansowania na przygotowanie dokumentu.Zarząd Województwa, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 prowadzi natomiast Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa lubuskiego. Tylko z wpisanym na ten Wykaz programem rewitalizacji gmina może ubiegać się o fundusze na projekty rewitalizacyjne ze środków unijnych.

Województwo Lubuskie na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POPT/6/20 zawartej w dniu 10 lutego 2020 r. realizuje wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 30.09.2021 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Celem Zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów oraz wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, które zapewniać będą doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

W ramach zadania funkcjonuje w Urzędzie Marszałkowskim Zespołu ds. Rewitalizacji, planowane jest przeprowadzenie 8 spotkań edukacyjnych dla gmin (4 spotkania w 2020 r. i 4 w 2021 r.) – spotkania będą odbywać się w podregionie gorzowskim i zielonogórskim.

Moduły szkoleniowe obejmują następującą tematykę:

  1. Dostępność w rewitalizacji - celem jest wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i w przygotowywaniu i realizacji konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych), zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025,
  2. Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,
  3. Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji - – celem jest podniesienie świadomości samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych (gminny program rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji), 
  4. Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

Dodatkowo prowadzone jest przez Zespół ds. Rewitalizacji oraz ekspertów zewnętrznych wsparcie doradcze dla gmin w sposób ciągły, drogą mailową, telefoniczną oraz podczas spotkań edukacyjnych dla gmin. W ramach zadania zaplanowano opracowanie i wydruk publikacji dotyczącej rewitalizacji w województwie lubuskim (zawierającej m.in. porady eksperckie, dobre praktyki realizowane w woj. lubuskim). Publikacje zostaną rozpowszechnione wśród wszystkich gmin lubuskiego (po min. 2 na gminę). Prowadzony jest również regionalny serwis internetowy poświęcony rewitalizacji dostępny na stronie:

https://rpo.lubuskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji