Schowaj sidebar

Szkolnictwo wyższe mocno oddziałuje na rozwój regionu. Jest jednym z tzw. „miękkich” czynników rozwoju regionalnego, tworząc kapitał ludzki wysokiej jakości. Szkoły wyższe jako pracodawcy oraz kształcący wysokiej jakości kadry wpływają na rynek pracy. Duże znaczenie ma także potencjał uczelni wyższych do prowadzenia badań naukowych i przekształcania ich w innowacyjne rozwiązania służące gospodarce.

Samorząd województwa odpowiedzialny za kształtowanie polityki rozwoju regionu i szkoły wyższe zintensyfikowały współpracę, m.in. na rzecz wspólnego wyznaczenia kierunków i celów rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. W proces ten włączyły się także samorządy największych lubuskich miast – ośrodków akademickich, tj. Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry.

Powstała nieformalna Grupa robocza ds. szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim, zrzeszająca przedstawicieli uczelni, samorządu terytorialnego, Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, organizacji pracodawców i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W ramach prac Grupy zebrano informacje nt. kondycji szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim i przygotowano raport diagnostyczny, z którym w lipcu 2017 r. zapoznał się Zarząd Województwa Lubuskiego. W dalszej kolejności zlecono ekspertyzę Instytutowi Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, który przeanalizował aspekty formalno-prawne funkcjonowania uczelni ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy o szkolnictwie wyższym oraz przeprowadził badania ankietowe wśród uczniów lubuskich szkół ponadgimnazjalnych, studentów, a także wywiady pogłębione z przedstawicielami firm. Na podstawie przygotowanych materiałów Grupa podczas dyskusji eksperckiej wypracowała scenariusze rozwoju oraz w następnym etapie kierunki, cele i działania konieczne do rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. Prace zamknął opis systemu realizacji tych kierunków, tj. zarządzania, wdrażania, finansowania i monitorowania.

Opracowany dokument o charakterze strategicznym pełni następujące funkcje:

- diagnostyczną, tj. zawiera informacje o studiujących, aktualnych zasobach kadrowych, infrastrukturalnych, oferowanych kierunkach studiowania itd., w skali całego województwa w celu zdiagnozowania sytuacji wyjściowej w regionie oraz porównania do sytuacji w Polsce,

- planistyczną, tj. wspiera procesy decyzyjne władz publicznych i władz uczelni, w kontekście zdiagnozowanych wyzwań i ograniczonych zasobów finansowych,

- koordynacyjną, tj. ukierunkowuje działania na rzecz szkolnictwa wyższego w ramach współpracy samorządu terytorialnego, uczelni, otoczenia społeczno-gospodarczego. Mechanizmy tej współpracy w kontekście nowych propozycji przepisów prawnych MNiSW w zakresie ewaluacji jednostek naukowych nabierają istotnego znaczenia,

- informacyjną, tj. stwarza możliwości pozyskania informacji o szkolnictwie wyższym w województwie lubuskim dla zainteresowanych tematem.

Do pobrania: