Schowaj sidebar

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2. Rozwój Cyfrowy, Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Beneficjentem i Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, uczestnikami 14 Jednostek Ochrony Zdrowia, dla których Zarząd Województwa Lubuskiego stanowi organ nadzoru.

Koszt całkowity projektu to 20 mln zł, z czego 3 032 000,24 zł stanowią środki własne Beneficjenta a 16 967 999,96 zł środki UE

Celem projektu jest stworzenie e-usług dla obywateli. Planowane jest uruchomienie portalu informacyjnego dla pacjentów i lekarzy, na którym udostępniona zostanie Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM). Ponadto portal umożliwi pacjentom elektroniczną rejestrację na wizytę (e-rejestracja), odbiór wyników badań, płatności elektroniczne za świadczone usługi.

Aby udostępnić e-usługi niezbędna będzie budowa szyny danych umożliwiająca komunikację różnych systemów, rozbudowa lub wdrożenie systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning), sytemu HIS (Hospital Information System), systemu do raportowania i analiz klasy BI.

 

 

Logotypy unijne