Schowaj sidebar

Polityka Spójności - główna polityka inwestycyjna UE. Jej adresatem są wszystkie regiony w Unii Europejskiej, a jej celem jest wspieranie zatrudnienia, konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, a także podniesienie jakości życia obywateli.

Większość środków finansowania w ramach polityki spójności skupiona jest na słabiej rozwiniętych krajach i regionach europejskich, tak aby pomóc im nadrobić zaległości i zniwelować gospodarcze, społeczne i terytorialne dysproporcje, które wciąż istnieją w UE.

Polityka spójności realizowana jest w ramach trzech głównych funduszy:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - celem tego funduszu jest wzmacnianie gospodarczej i społecznej spójności w regionach przez inwestycje w sektory stymulujące wzrost gospodarczy, aby zwiększyć konkurencyjność i zatrudnienie. W ramach EFRR finansowane są także projekty z zakresu współpracy transgranicznej.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) - środki z tego funduszu inwestuje się w ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania szans zatrudnienia i kształcenia. Celem tego funduszu jest też pomoc osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji lub zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Fundusz Spójności - środki z tego funduszu inwestowane są w ekologiczny wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój. Przeznaczane są także na poprawę sieci telekomunikacyjnej w państwach członkowskich, których PKB na mieszkańca jest niższy niż 90 % średniej w krajach UE.

Polityka spójności na najbliższe lata koncentrować się będzie na 5 celach, w realizowaniu których UE ma najlepsze możliwości osiągnięcia sukcesu:

1) bardziej inteligentna Europa, dzięki innowacjom, cyfryzacji, transformacji gospodarczej oraz wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw;

2) bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa, wdrażająca porozumienie paryskie i inwestująca w transformację sektora energetycznego, w odnawialne źródła energii oraz w walkę ze zmianą klimatu;

3)  lepiej połączona Europa, z siecią transportu strategicznego i siecią cyfrową;

4)  Europa o silniejszym wymiarze społecznym, realizująca cele europejskiego filaru praw socjalnych i inwestująca w wysokiej jakości zatrudnienie, edukację, umiejętności, integrację społeczną i równy dostęp do opieki zdrowotnej;

5) Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu lokalnych strategii rozwoju i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w całej UE.

Większość inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności ukierunkowanych będzie na dwa podstawowe cele: Bardziej inteligentna i przyjazna dla środowiska Europa.