Schowaj sidebar

Plan Działań na rok 2020 (PD2020) przygotowywany jest na podstawie ustaleń dokumentu pn. „Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030”, opracowanego wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, lubuskie uczelnie wyższe, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, samorządy miast akademickich (Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry).

Zgodnie z zapisami ‘Kierunków” powołany został Lubuski Zespół ds. Szkolnictwa Wyższego, którego zadaniem jest koordynacja przedsięwzięć podejmowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, w szczególności: opracowywanie projektu rocznego planu działań, zbieranie i wymiana informacji na temat prowadzonych działań, ich ocena iwypracowanie rekomendacji dotyczących tempa, efektywności ich realizacji oraz składanie propozycji nowych rozwiązań, opracowywanie rocznego raportu monitorującego.

PD2020 opracowany w ramach prac Lubuskiego Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego stanowi operacjonalizację wyznaczonych kierunków i jest jednocześnie zestawieniem działań planowanych i podejmowanych przez różne (często niezależne od siebie) podmioty. Pełni funkcję koordynacyjną i informacyjną, a jego celem jest wspólne ukierunkowanie działań wielu podmiotów na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie i osiągnięcie pożądanego efektu synergii. W dokumencie wskazane są zaplanowane konkretne zadania w roku 2020 w formie kart działań. Zadania te wpisują się w trzy ustalone strategiczne kierunki, tj.: atrakcyjne kształcenie, wysokiej jakości nauka, komercjalizacja badań i wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Skuteczne przeciwdziałanie negatywnym trendom w zakresie szkolnictwa wyższego wymaga budowania więzi dzieci i młodzieży z regionem od wczesnych lat edukacji, zachęcanie do podjęcia studiów na lubuskich uczelniach oraz tworzenie i promowanie oferty regionu dla młodych po zakończeniu edukacji w województwie. Dlatego, oprócz działań bezpośrednio odnoszących się do szkolnictwa wyższego, w dokumencie znalazły sięrównież zadania iprojekty skierowane do dzieci i młodzieży, absolwentów studiów wyższych, przedsiębiorców oraz młodych osób poszukujących pracy na rzecz budowania szeroko pojętej więzi z regionem w różnych aspektach życia społeczno-gospodarczego zaplanowane do realizacji przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i jednostki podległe. Ta część została opracowana wspólnie z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Lubuskiego ds. Koordynacji programu Młodzi On-life. Plan w załączniku nr 2 zawiera także wykaz projektów finansowanych ze środków UE, z których korzystać mogą dzieci i młodzież w województwie lubuskim w roku 2020.

Do pobrania: