Schowaj sidebar

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program zatwierdzany jest uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku samorządu województwa -  sejmiku wojewódzkiego). Zapis ustawowy nakłada obowiązek, aby roczny program współpracy był uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument, który określa zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego działającego na danym terenie.

Program zawiera elementy dotyczące: celów, zasad współpracy, zakresu przedmiotowego, form współpracy, priorytetowych zadań publicznych, okresu i sposóbu realizacji, wysokości środków zaplanowanych na jego realizację, sposobu oceny jego realizacji, informacji o sposobie jego tworzenia oraz o przebiegu konsultacji, a także trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 

Do pobrania:

Programy współpracy Wojewódtwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi

Regulamin postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie