Schowaj sidebar

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie reguluje Dział II rozdział 1 (art. 8-28) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

Aby uzyskać informacje o środowisku i jego ochronie, które nie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu należy wypełnić poniższy druk wniosku oraz dostarczyć do urzędu (osobiście, elektronicznie, platformą ePUAP, fax-em lub przesłać pocztą).

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie


Stanowisko ds. dostępu do informacji o środowisku

i ochrony środowiska przed hałasem

Departament Środowiska
Wydział Gospodarki Odpadami

tel. fax. +48 (68) 45 65 215

sekretariat.dsr@lubuskie.pl

Do pobrania: