Schowaj sidebar

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) organy samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie praz, a także sporządzają audyt krajobrazowy.

Sporządzając akty planistyczne, w tym plan zagospodarowania przestrzennego województwa, organy samorządu województwa prowadzą wcześniej prace studialne i koncepcyjne. Odzwierciedleniem tych prac jest szereg różnego rodzaju opracowań planistycznych (koncepcje, programy, studia, analizy itp. ). Wymienione dokumenty mogą być sporządzone dla całego obszaru województwa (programy regionalne) lub dla jego części (programy subregionalne). Omawiane opracowania planistyczne powinny być uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.