Schowaj sidebar

 

Położenie nieruchomości

Cibórz, obręb 0004 Międzylesie, gmina Skąpe, działka nr  333/75

Powierzchnia działki

0,5760 ha

Numer Księgi wieczystej

ZG1S/00055294/6

Rodzaj nieruchomości

Gruntowa zabudowana

Opis nieruchomości

Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkami:  Bi – inne tereny zabudowane i Lz -– grunty zadrzewione i zakrzewione. Działka zabudowana jest budynkiem użytkowym o funkcji niemieszkalnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 64,00 m2. Obiekt jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.  Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa szpitalna (magazynowo – użytkowa), tereny zielone oraz leśne. Teren działki nieogrodzony. Działkę porasta drzewostan sosnowy i krzewów.

Przeznaczenie w SUiKZP

działka położona jest na terenie zorganizowanej działalności inwestycyjnej, usługowej
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

Forma zbycia

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ,

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

Wydział Zarządzania Mieniem tel. (68) 45–65-471, (68) 45-65-343

Dodatkowe informacje

www.bip.lubuskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1VtoK46kLkuliGpmANhk2CHdgvyVmxRv8&ll=52.147432252908686%2C15.408496000000014&z=19