Schowaj sidebar

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego jest organem opiniodawczo-doradczym dla Marszałka Województwa Lubuskiego. Rolą Rady jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb Samorządu Województwa Lubuskiego, przy którym działa. Kadencja Rady Wojewódzkiej trwa 3 lata.

Na mocy Zarządzenia nr 85/2019 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 22 lipca 2019 roku utworzona została Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. Skład Rady liczy 17 członków, w tym przedstawiciel Wojewody, 4 przedstawicieli Marszałka Województwa, 2 przedstawicieli Sejmiku Województwa, 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubuskiego oraz 1 przedstawiciel wnioskodawcy powołania Rady Wojewódzkiej.

Zadania rady na poziomie wojewódzkim zostały określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Do zadań Wojewódzkiej Rady należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym w zakresie programów współpracy  z organizacjami pozarządowymi,
  • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ww. ustawy,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
  • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa,
  • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2014 r. poz. 1146).

 

 

Do pobrania:

 

Porządki obrad:

28.08.2019 r.