Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzyw sztucznych

Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzyw sztucznych.

Torby na zakupy z tworzywa sztucznego - rozumie się przez to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

  •  lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  •  bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,
  • pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej. 

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. UWAGA! Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, jeżeli nie posiadają numeru rejestrowego BDO. Więcej informacji www.malopolska.pl/rejestr
UWAGA! Zgodnie z art. 236b ustawy o odpadach w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1 ww. ustawy, które złożyły wniosek o wpis do rejestru BDO, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy (zmiana przepisów wynika z art. 26 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875)).

Podstawy prawne:

art 8 pkt 15a, art 40a -40e ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,


Wymagane dokumenty:

Roczne sprawozdanie (po raz pierwszy za 2019 rok) z zakresu nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb z tworzyw sztucznych przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową składa w terminie do 15 marca za rok poprzedni (WYJĄTEK! Termin złożenia sprawozdania za rok 2019 – do 11 września 2020 r.)Sprawozdanie należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu w bazie BDO www.bdo.mos.gov.pl. Nie ma obowiązku składania sprawozdań kwartalnych.

Pobierający opłatę recyklingową składa roczne sprawozdanie marszałkowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego (w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową).

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci elektronicznej albo papierowej (oddzielnie dla każdej jednostki handlowej). Informacje zawarte w ewidencji ma obowiązek przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Czas realizacji:

Od 1 stycznia 2020 roku pobraną opłatę recyklingową za torby na zakupy z tworzywa sztucznego wnosi się w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana (sprawozdania są składane za cały rok).

Opłatę recyklingową pobraną w 2019 roku przekazuje na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa na zasadach dotychczasowych tj. do 15 marca 2020 roku.

Przez marszałka województwa rozumie się marszałka właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej. 

 

Opłaty:

Stawka opłaty recyklingowej, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego


Dodatkowe informacje:

W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego nie wniósł, pobranej od nabywających lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, opłaty recyklingowej albo wniósł opłatę niższą od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej, stosując stawkę opłaty obowiązującą w roku kalendarzowym, w którym ten przedsiębiorca był obowiązany pobrać opłatę recyklingową.

W przypadku niewykonania decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę recyklingową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej.

 

NUMER KONTA: na które należy wnosić opłatę recyklingową (torby foliowe)

 

Stawka opłaty recyklingowej