W razie składowania odpadów podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska jest:

• posiadacz odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach (Dz.U.z 2013r. poz. 21z późn. zm. ), czyli ten kto faktycznie włada odpadami,
• jeśli odpady zostały przekazane na rzecz podmiotu, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, jest podmiot, który przekazał te odpady,
• jeśli zaś to osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przekazuje odpady podmiotowi, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, jest podmiot, któremu przekazano te odpady.

Wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów, z tym, że wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu składowania odpadów (art. 274 u. 5 POŚ).

Jeżeli składowane lub magazynowane odpady ulegają zmieszaniu, za podstawę opłaty za korzystanie ze środowiska przyjmuje się rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka opłaty jest najwyższa. Powyższej reguły nie stosuje się do tych rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na podstawie przepisów o odpadach (art. 280 POŚ).

W większości przypadków dotyczących składowania odpadów, opłatę za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów ponosić będzie zarządzający składowiskiem.

Zarządzający składowiskiem odpadów ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

Schemat naliczenia opłaty za składowanie odpadów:

Opłata = masa odpadów [Mg] x jednostkowa stawka opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku [zł/Mg]

jednostkowa stawka opłaty zależna od rodzaju odpadu określana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów lub obwieszczenia ministra właściwego ds. środowiska

OPŁATY PODWYŻSZONE:

Opłatę podwyższoną posiadacz odpadów ponosi zgodnie z art. 293 POŚ w niżej wymienionych przypadkach:

1. Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3-5, opłaty podwyższone w wysokości 0.05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania,

2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje sie jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska z zastrzeżeniem ust. 3,

3. Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0.7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tone odpadów i za każdą dobę składowania.

4. W przypadku pozbycia się odpadów:

  • nad brzegami zbiorników wodnych, w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,
  • na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
  • na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych - podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tone odpadów i za każdą dobę składowania.

5. Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach.

7. Opłatę podwyższoną ponosi się niezależnie od opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

Nie wnosi się opłat za umieszczenie odpadów na składowisku, której:

  • półroczna wysokość nie przekracza 400 zł - dotyczy okresu od dnia 1 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2012 r.
  • roczna wysokość nie przekracza 800 zł - dotyczy rocznych sprawozdań od 2013 r.

Jednak zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji do urzędu marszałkowskiego.

 

Od 01 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku, również w tym terminie wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy.

Wygasł obowiązek składania powyższych informacji do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jak również wykazu na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

W związku z wprowadzeniem opłat rocznych nie wnosi sie opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.