Schowaj sidebar

Szpitale, dla których Wojewoda Lubuski w drodze decyzji administracyjnej podwyższył stopień gotowości:

  • Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.
  • Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.
  • Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
  • 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Żary.
  • Nowy Szpital w Szprotawie.
  • Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach.
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.
  • od 16 marca br. działa Jednoimienny Szpital Zakaźny w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka.

Stan podwyższonej gotowości oznacza możliwość zlecenia szpitalom m.in. zwiększenia bazy łóżek zakaźnych, przekształcenie oddziału w oddział zakaźny oraz zwiększenie obsady personelu.

Dotacje Zarządu Województwa Lubuskiego do doposażenia w sprzęt szpitali
•    12 lutego br. – myjnia-dezynfektor dla Centralnej Sterylizatorni Szpitala Uniwersyteckiego – 125 tys. zł – dotacja celowa budżet województwa
•    25 lutego br. – ECMO – 350 tys. zł  – dotacja celowa budżet województwa
•    13 marca br. –  doposażenie laboratorium Szpital ZG  (550 tys. zł) i laboratorium w Szpitalu w GW (620 tys. zł) oraz wyposażenie w osprzęt jednorazowego użytku dla Szpitala Uniwersyteckiego – 280 tys. zł – łącznie 1,45 mln zł (zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 854 tys. zł, z rezerwy celowej budżetu woj.  – realizacja zadań majątkowych – 596 tys. zł)
•    24 marca br. – 400 tys. zł – przesunięcie środków z zadań promocyjnych województwa na zakup sprzętu i niezbędnych urządzeń intensywnej opieki medycznej dla oddziałów położniczo-ginekologicznych wskazanych jako  te o podwyższonym stanie gotowości.


18 marca 2020 r. Decyzja Zarządu Województwa Lubuskiego o realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskiego 2020 na działania, w których można sfinansować zakup sprzętu ochrony osobistej, adaptację pomieszczeń i zakupy sprzętu do intensywnej terapii w związku z walką z koronawirusem.
•    Decyzją Zarządu – Województwo Lubuskie będzie liderem projektu. Projekt będzie dedykowany zabezpieczeniu szpitali postawionych w stan podwyższonej gotowości.
•    45 mln zł – wyposażenie szpitali (Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Lubuski Specjalistyczny Szpital Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu, 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach, Szpital na Wyspie w Żarach, Nowy Szpital w Szprotawie)
•    24-27 marca br. przygotowane zostały zamówienia sprzętu i urządzeń intensywnej opieki medycznej na łączną kwotę ponad ok. 27 mln zł (ok.60 zamówień). Kolejne sprzęty są stale zamawiane.
•    27 marca br. zamówienie na 5,5 mln zł na środki ochrony osobistej dla szpitali (zestawy ochrony biologicznej: kombinezony, gogle, rękawice, pokrowce na buty, ubrania jednorazowego użytku, worki nad odpady; maski przyłbice, rękawiczki).

WAŻNE! Transport lotniczy środków ochrony osobistej z Chin został zorganizowany dzięki wsparciu Cargo PLL LOT, w efekcie uzgodnień marszałek Elżbiety Anny Polak z szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

•    5 mln zł – na rozszerzenie programów polityki zdrowotnej o zakup i realizację testów na obecność SARS-CoV-2.

Wnioski Zarządu Województwa Lubuskiego skierowane do rządu:

•    24 lutego br. – do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. – prośba o przedstawienie informacji o stanie przygotowania podmiotów leczniczych do pojawienia się koronawirusa w regionie i posiadanych procedur postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem
•    26 lutego br. – do Wojewody Lubuskiego – przekazana informacja o procedurach wdrożonych w podległych podmiotach leczniczych
•    5 marca br. – do Wojewody Lubuskiego – o informowanie Zarządu Województwa Lubuskiego (usprawnienie komunikacji) i podmiotów leczniczych oraz zintensyfikowanie prac z mających na celu przekazanie szpitalom środków rządowych (odpowiedź 18 marca o przyznaniu środków rządowych dla lubuskich szpitali w wys. 5 mln zł przekazaniu maseczek i kombinezonów z Agencji Rezerw Materiałowych)
•    13 marca  br. – do Prezesa Rady Ministrów – o wsparcie finansowe w wys. 19,6 mln zł Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego w Gorzowie Wlkp. w zakresie doposażenia, adaptacji oraz dofinansowanie zakupu 4 ambulansów – w wys. 2,8 mln zł (brak odpowiedzi)
•    16 marca br. – do Prezesa Rady Ministrów – o nadanie uprawnień szpitalom w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. do wykonywania testów na obecność koronawirusa (brak odpowiedzi)
•    17 marca br. – do Wojewody Lubuskiego – o opinię ws. celowości wydatków  w ramach realokacji środków w RPO (odp. z 18 marca br. – opinia ze wskazaniami zmian)
•    19 marca br. – do Wojewody Lubuskiego – ponowny wniosek o opinię ws. celowości wydatków
•    23 marca br. – do Ministra Zdrowia – o zaopiniowanie wydatków na dosprzętowienie 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach
•    23 marca br. – do Wojewody Lubuskiego – o wnioskowanie do MZ o finansowanie szpitali w Zielonej Górze i Torzymiu jak szpitali jednoimiennych
•    24 marca br. – do konsultantów wojewódzkich w dziedzinie chorób zakaźnych i ratownictwa medycznego – o opinię ws. planowanych zakupów sprzętów, ambulansów i urządzeń medycznych
•    25 marca br. – do Wojewody Lubuskiego – o opinię ws. zakupu i realizacji testów na koronawirusa w Szpitalach w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
•    26 marca br.  – do Ministra Obrony Narodowej – o pomoc w zorganizowaniu transportu lotniczego środków ochrony osobistej z Chin
•    30 marca br. – do Prezesa Rady ministrów – o zwiększenie wydatków budżetowych dla województwa lubuskiego o 18 mln zł z przeznaczeniem dla szpitali powiatowych.