REJESTR podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzony jest przez marszałka województwa od dnia 24 stycznia 2018 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz 992 z późn. zm.)

Zagadnienia związane z opakowaniami, odpadami oraz opłatą produktową za opakowania regulują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

Przez wprowadzających produkty w opakowaniach - rozumie się przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

       - jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
       - więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.SPRAWOZDANIA SKŁADAJĄ:


  1. Wytwarzający opakowania (dawne OPAK-1),
  2. Importujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań (dawne OPAK-2),
  3. Eksportujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań (dawne OPAK-3),
  4. Eksportujący produkty w opakowaniach lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach (dawne OPAK-3),
  5. Wprowadzający produkty w opakowaniach powyżej jak i poniżej 1 Mg (dawne OŚ-OP1),
  6. Organizacja odzysku opakowań.

Powyższe sprawozdanie składamy pamiętając, że należy wypełnić i wydrukować TYLKO te tabele, które dotyczą prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę:

NOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH, O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ORAZ O OPŁACIE PRODUKTOWEJ ZA ROK 2018
NIE drukować tabel które nie są wypełniane

ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH, O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ORAZ O OPŁACIE PRODUKTOWEJ ZA ROK 2015, 2016, 2017 - NIE drukować tabel które nie są wypełniane

Publiczne kampanie edukacyjne

Zgodnie z art. 19 ustawy kampanie edukacyjne za opakowania za 2018 rok w przypadku realizacji samodzielnie wymaganego obowiązku należy wpłacać na konto Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze (za lata 2014-2017 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)!!!!!!!

SAMODZIELNIE

PRZEZ   ORGANIZACJĘ OPAKOWAŃ

- przeznacza się 2 % wartości netto opakowań   wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym na samodzielne   zorganizowanie publicznej kampanii edukacyjnej lub przeznacza się 2 %   wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku   kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa

- Przeznacza się 5 % przychodów związanych z   przyjęciem obowiązku odzysku i recyklingu opakowań w poprzednim roku   kalendarzowym


Rozliczenie wykonania powyższego obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego (art. 19 ust. 5 ww. ustawy).

Wprowadzający produkty w opakowaniach składa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania,
o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

 Przedsiębiorcy wprowadzający jakiekolwiek opakowania o łącznej masie do 1 Mg oraz, którzy chcą skorzystać z pomocy de minimis składają marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku:

1. roczne sprawozdanie dotyczące ilości i rodzajów wprowadzonych opakowań produktów z wyliczoną kwotą zwolnienia z opłaty produktowej, obliczonej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej( 4,50 zł/kg) dla opakowań ( podajemy masę opakowań wprowadzonych w 2017r.)

2. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1808, z późn. zm.)
do pobrania: oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w badanym okresie

3. informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych
na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
do pobrania w zależnośći od rodzaju pomocy o którą ubiega się wnioskodawca:

        albo

 

 

Zwolnienie z opłaty za opakowania następuje w ramach pomocy de minimis pod warunkiem spełnienia warunków dopuszczalności pomocy de minimis określonych w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie. Wartość pomocy obliczana jest przy zastosowaniu maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań, o której mowa w art. 35 ust. 1 tj. 4,50zł za 1 kg.

Dodatkowo od dnia 1 stycznia 2017r. zwolnieniem objęto obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez wprowadzających produkty w opakowaniach oraz obowiązek dotyczący sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w odniesieniu do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia w tym zakresie jest złożenie w terminie sprawozdawczym (do dnia 15 marca) wszystkich wymaganych dokumentów o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy de minimis określonych w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie.

Ważne !!!

Przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań do 1 Mg, ale nie złożą marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca roku dokumentów o udzielenie pomocy de minimis powinni rozliczyć się z wykonywania obowiązku wykonania odzysku i recyklingu opakowań na zasadach określonych poniżej.

Rozliczenie się z obowiązku określonego w art. 17 ust.1 ustawy przez przedsiębiorców, którzy wprowadzili w danym roku do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań powyżej 1 Mg :

1. 
Rozliczenie z wykonania obowiązku wykonania odzysku i recyklingu opakowań następuje na koniec roku kalendarzowego.

2. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązek rozliczania się z wymaganych poziomów odzysku i recyklingu dokonywany jest w oparciu o masę opakowań danego rodzaju wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku rozliczeniowym (np. za rok 2017 r. w oparciu o masę opakowań wprowadzonych w 2016r.), a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w danym roku kalendarzowym w stosunku do masy opakowań wprowadzonych w tym roku.

3. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych zalicza się procesy odzysku R1-R9, a dla recyklingu zalicza się procesy odzysku R1-R9 wymienione w zał. nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach. Należy pamiętać o konieczności pozyskania dokumentów DPO, DPR, EDPO lub EDPR. Przygotowując sprawozdanie za rok 2017 należy uwzględnić dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR za rok 2017.

4. 
Wprowadzający produkty w opakowaniach, który nie wykonał obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi lub wykonał go tylko częściowo, jest obowiązany wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: recyklingu dla poszczególnych rodzajów wprowadzonych opakowań; recyklingu dla wszystkich opakowań razem; odzysku dla wszystkich opakowań razem. Sposób obliczania opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy.

5. 
Do obliczeń opłaty produktowej za rok 2017 należy przyjąć stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. z 2014 r. poz. 1972)

6. Do obliczenia opłaty produktowej za rok 2015 należy przyjąć docelowe poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013r.

7. Wyliczoną opłatę produktową należy wnieść na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

8. Roczne sprawozdanie za lata 2015-2017, zgodnie z art. 237 b ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przedsiębiorcy oraz organizacje odzysku sporządzają i składają na nowych wzorach, które ukazały się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. z 2016r. poz 182)

9. Roczne sprawozdanie
 za rok 2017 należy złożyć do dnia 15 marca 2018 roku.

10. 
Przedsiębiorca, który ma podpisaną umowę z organizacją odzysku opakowań na realizację dla niego obowiązków wynikających z art. 17 ust. 1, może zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania w zakresie masy wytworzonych opakowań (dawny OPAK-1), masy opakowań przywiezionych z zagranicy (dawny OPAK-2) oraz masy opakowań przywiezionych z zagranicy opakowań (dawny OPAK-3)-organizacji odzysku opakowań. W takiej sytuacji roczne sprawozdanie zostanie sporządzone przez organizację odzysku zbiorczo dla wszystkich przedsiębiorców, natomiast dane przedsiębiorcy (nazwa, siedziba itp.), od którego te obowiązki zostały przejęte znajdą się w wykazie przekazywanym do marszałka województwa przez organizację odzysku opakowań.

11. Przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym osiągnęli wyższy niż wymagany poziom odzysku lub recyklingu, daną nadwyżkę mogą rozliczyć w roku następnym tj. w roku 2014 – nie więcej niż 10% wymaganego poziomu z 2013 roku, natomiast w kolejnych latach brak możliwości rozliczenia takiej nadwyżki.

12Zaległe sprawozdania (za rok 2014 i lata poprzedzające rok 2014) o symbolach : OPAK-1,OPAK-2, OPAK -3, należy sporządzać zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004r. (Dz. U. z 2005 r. Nr. 4,poz. 30) – podstawa prawna art. 237 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

13. Zaległe sprawozdania za rok 2014 i lata poprzedzające rok 2014 o symbolu OŚ-OP1 należy sporządzać zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775) oraz stosować zasady, stawki, poziomy odzysku i recyklingu obowiązujące w danym roku sprawozdawczym - podstawa prawna art. 73 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Przedsiębiorcy wprowadzający produkty (opony, oleje), którzy rozliczają samodzielnie obowiązki ustawowe należy złożyć następujące dokumenty:


- opłata produktowa OŚ-OP1 2017 dla produktów (w przypadku sprawozdania za 2017 r. należy uwzględnić masę produktów wprowadzonych w 2016 r. natomiast poziomy odzysku zgodne z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.

Do obliczeń opłaty produktowej należy przyjąć stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów. Wysokość należnej opłaty produktowej- należy obliczyć z podziałem na poszczególne rodzaje produktów, według następującego wzoru.

WAŻNE!!!!

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł

opłata produktowa OŚ-OP1 za lata 2009 - 2014 dla opakowań i produktów

Termin złożenia: do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.