Uwaga!

Z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawodawca zniósł obowiązek składania wykazów informacji z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska (emisja, woda, ścieki), dla których wyliczona opłata nie przekracza 100 zł (art. 13 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Dz.U.2016.2255).


Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzaniai wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja.

Więcej informacji na stronie www.krajowabaza.kobize.pl
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
ul. Chmielna 132/134
00-805 WarszawaWysokość opłaty
 za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zależy od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Sposób obliczania opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zależeć będzie od rodzaju źródła emisji.

Jeżeli korzystanie ze środowiska odbywa się bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji, podmiot korzystający ze środowiska musi naliczyć opłaty podwyższone z tego tytułu.
W przypadku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza bez pozwolenia sektorowego lub pozwolenia zintegrowanego, opłatę podwyższa się o 500% począwszy od I półrocza 2009 r.

POZWOLENIA:

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenia zintegrowanego w związku z art. 201 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r.,poz. 1232 j.t., z późn. zm.) wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
Rodzaje tych instalacji zostały określone w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz. 1055) np.: należą do nich instalacje do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:
a) 40.000 stanowisk dla drobiu,
b) 2.000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,
c) 750 stanowisk dla macior.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza


Emisja z instalacji wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów
lub pyłów do powietrza zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oprócz przypadków określonych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 283, poz. 2840) oraz nowe z dnia 2 lipca 2010r. (Dz. U. Nr 130, poz. 882) - obowiązującego od 1 stycznia 2011 r.


Nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla emisji niezorganizowanej (np.: emisja z procesów prowadzonych na wolnym powietrzu, emisja ze spalania paliw w silnikach spalinowych).

Rozporządzenia dotyczące wzorów formularzy a także wysokości stawek opłat w poszczególnych okresach określają pewien stały układ tabel, który grupuje rodzaje źródeł emisji.

Tabela A - dotyczy wyliczania opłat za emisję z instalacji, emisję niezorganizowaną, a także emisję z tych źródeł, które nie znajdują odzwierciedlenia w pozostałych tabelach; według niej liczyć będziemy źródła technologiczne, energetyczne dużej mocy wymagające określenia wielkości wskaźników emisji/unosu, wymagające uzyskania właściwego pozwolenia na emisję

Tabela B - dotyczy opłat za emisję do powietrza powstającą przy przeładunku benzyn silnikowych (od 2009 r. ogólnie przy przeładunku paliw ciekłych), gdzie wysokość opłaty liczy się przy użyciu stawek zryczałtowanych

Tabela C - dotyczy opłat za emisję z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie, wysokość opłaty liczy się w sposób zryczałtowany tj. ilość paliwa mnoży się przez właściwą stawkę

Tabela D - dotyczy opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, obliczenia także w sposób zryczałtowany

Tabela E - dotyczy opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu

Dla innych źródeł podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany określić we własnym zakresie wskaźniki emisji/unosu, które posłużą do naliczenia prawidłowej wysokości opłaty.

Podmiot korzystający ze środowiska nie wnosi opłaty, jeśli jej półroczna wysokość nie przekracza 400 zł - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. jeżeli ich roczna wysokość nie przekracza 800 zł za rok - dotyczy korzystania ze środowiska od 2013 r.

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.


stawka opłaty za dane zanieczyszczenie – określana corocznie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów lub obwieszczenia ministra właściwego ds. środowiska.

Łączna wysokość opłaty za emisję zanieczyszczeń z danej instalacji, procesu itp. stanowić będzie sumę opłat za emisję poszczególnych zanieczyszczeń.

W przypadku braku możliwości ustalenia ilości i rodzajów gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza powstających w wyniku:

• spalania paliw w silnikach spalinowych
• przeładunku benzyn silnikowych
• spalania w kotłach o nominalnej mocy do 5 MW węgla kamiennego, koksu,
drewna, oleju lub paliwa gazowego, dla których nie jest wymagane pozwolenie
• chowu i hodowli drobiu
można zastosować jednostkowe stawki opłat określone dla najczęściej występujących źródeł emisji czyli tzw. ryczałtowy sposób naliczania.

Uwaga! 

Każdy proces technologiczny powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Od 01 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje

i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku, również w tym terminie wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy.

Wygasł obowiązek składania powyższych informacji do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jak również wykazu na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

W związku z wprowadzeniem opłat rocznych nie wnosi sie opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.