Uwaga zmiany!

Z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawodawca zniósł obowiązek składania wykazów informacji z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska (emisja, woda, ścieki), dla których wyliczona opłata nie przekracza 100 zł (art. 13 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Dz.U.2016.2255).

Od 1 stycznia 2018 r. kompetencje w zakresie opłat za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przeszły do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). Zgodnie z art. 533 ust. 4 do opłat za korzystanie ze środowiska (z tytułu poboru wody oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi) należnych za okres do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz wpływów z tych opłat stosuje się przepisy dotychczasowe.

 
Wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wód zależy od 
ilości i jakości pobranej wody oraz od tego czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia.


Opłat nie ponosi się w przypadku podłączenia do sieci kanalizacyjnej miasta lub gminy, bądź odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych (szamba),z których następuje odbiór ścieków na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Schemat naliczenia opłaty:

Opłata = ilość pobranej wody [m3] x współczynnik różnicujący zależny
od sposobu uzdatniania wody x jednostkowa stawka opłaty [zł/m3]gdzie:

współczynnik różnicujący - określony został w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1217) w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. W przypadku wody powierzchniowej dodatkowo uwzględnia się współczynnik zależny od obszaru kraju;
jednostkowa stawka opłaty - określana corocznie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów lub obwieszczenia ministra właściwego ds. środowiska
Woda podziemna

– opłatę za pobór wody podziemnej oblicza się mnożąc stawkę opłaty za pobór 1 m3 wody przez współczynnik różnicujący określający jakość ujmowanej wody w zależności od procesu uzdatniania oraz przez ilość pobranej wody.


Woda powierzchniowa

– w przypadku wody powierzchniowej opłatę za korzystanie ze środowiska wylicza się mnożąc ilość pobranej wody przez stawkę opłaty za pobór 1 m3 oraz współczynniki różnicujące, zależne od:
• jakości ujmowanej wody określonej sposobem uzdatniania, które wykonuje podmiot korzystający ze środowiska dokonujący poboru wód powierzchniowych śródlądowych w celu uzyskania jej potrzebnej jakości,
• obszaru kraju oraz dostępności zasobów wody.
Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska prowadzi pomiar ilości wody uzdatnionej różnymi sposobami przy pomocy przyrządów uwierzytelnionych w rozumieniu ustawy Prawo o miarach, opłaty ustala się z uwzględnieniem ilości wody uzdatnionej poszczególnymi sposobami.


Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska dokonujący poboru wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej uzdatnia części pobranej wody różnymi sposobami, nie prowadząc jej pomiaru przy pomocy przyrządów uwierzytelnionych zgodnie z zasadą wymienioną wyżej, to do opłat przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najwyższy.

OPŁATA ZA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI

Zgodnie z art. 295 ustawy Prawo ochrony środowiska:1. Opłaty za ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi ponosi się, z zastrzeżeniem ust. 3-6, za substancje wyrażone jako:
• wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5),
• chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT),
• zawiesiny ogólnej,
• sumy jonów chlorków i siarczanów.
Wysokość opłaty ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik, który powoduje opłatę najwyższą
2. W przypadku wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków przemysłowych lub komunalnych innych niż bytowe do opłaty ustalonej według zasad, o których mowa powyżej dolicza się opłatę za inne substancje zawarte w ściekach.
3. Opłatę za wprowadzanie wód zasolonych ponosi się za sumę jonów chlorków i siarczanów.
4. Podstawą ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest ilość substancji zawartych w ściekach pomniejszona o ilość tych substancji zawartych w pobranej wodzie, której zużycie spowodowało powstanie tych ścieków, o ile podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty dysponuje danymi w tym zakresie.
4a. Opłatę za ścieki, (o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. f i g) ponosi się:
• za substancje wyrażone wskaźnikiem pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, zawiesiny ogólnej albo,
• w postaci zryczałtowanej za każde 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu roku, przy produkcji powyżej 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu.
5. Opłatę za wprowadzanie wód chłodniczych ponosi się w zależności od ich temperatury.
6. Opłatę za ścieki, (o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ), ponosi się w postaci zryczałtowanej(wody opadowe lub roztopowe).
7. Ilość i skład ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi ustala się w miejscu wylotu ścieków z instalacji służących do ich oczyszczania lub kolektorów eksploatowanych przez podmioty korzystające ze środowiska z tym, że w przypadku wprowadzania wód chłodniczych wraz z innymi rodzajami ścieków ilość i skład ścieków ustala się przed ich zmieszaniem.


Ścieki to:

a) wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu,
c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,
d) wody odciekowe ze składowisk odpadów,wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilością zawartymi w pobranej wodzie,
f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, jeżeli przyrost ilości substancji, pochodzących z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w wodzie odprowadzanej z tych obiektów jest większy niż wartości określone w warunkach wprowadzania ścieków do wód.


ścieki bytowe - rozumie się przez to ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osiedli mieszkaniowych oraz z terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,


ścieki komunalne - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi,


ścieki przemysłowe - rozumie się przez to ścieki odprowadzane z terenów, na których prowadzi się działalność handlową lub przemysłową albo składową, niebędące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi.

Opłaty ponosi się wyłącznie w przypadku bezpośredniego odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.


ZWOLNIENIE Z OPŁAT


Podmiot korzystający ze środowiska nie wnosi opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, których:

  • półroczna wysokość nie przekracza 400 zł - dotyczy korzystania ze środowiska za okres od dnia 1 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2012 r.,
  • roczna wysokość nie przekracza 800 zł - dotyczy korzystania ze środowiska za okres roku począwszy od 2013 r.


Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.


Zwolniony z opłat jest pobór wody:

a) dokonywany na potrzeby przerzutów wody,
b) na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co najmniej nie gorszej jakości,
c) powierzchniowej na potrzeb związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej ilości tej wody odprowadzanej do odbiornika, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzanie wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących są zgodne z pozwoleniem,
d) na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geometrii, wykorzystujących energię wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody co najmniej nie gorszej jakości,
e) na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pod warunkiem że pobór ten oraz odprowadzenie wykorzystanej wody jest zgodne z pozwoleniem,
f) na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych,
g) pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych.

Zwolnione z opłat jest wprowadzanie:

• do ziemi - ścieków w celu rolniczego wykorzystania, w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego na takie ich wykorzystanie,
• do wód - wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących, jeżeli ich temperatura nie przekracza +26oC albo naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wyższa niż +26 C,
• do wód - wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l,
• do wód lub do ziemi - wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem, że ilość i rodzaj substancji w nich zawartych nie przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód,
• do wód lub do ziemi - wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja rozumiana jako przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w ciągu roku nie przekracza 1 500kg z 1ha powierzchni użytkowej stawu.

Schemat naliczenia opłaty za substancje zawarte w ściekach:


OPŁATA Ś = ładunek [kg] x jednostkowa stawka opłaty [zł/kg] x współczynnik różnicujący


gdzie:

ładunek = ilość wprowadzonych ścieków [m3] x wskaźnik zanieczyszczenia
[mg/dm3] /1000
jednostkowa stawka opłaty - określana corocznie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów lub obwieszczenia ministra właściwego ds. środowiska
współczynnik różnicujący – określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1217) w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Sposób naliczania opłat za wody opadowe lub roztopowe:

Opłatę za wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne (z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej), pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, ponosi się w postaci zryczałtowanej według wzoru:


OPŁATA O = powierzchnia [m2] x jednostkowa stawka opłaty * [zł/m2 na rok] / 2


* Jednostkowa stawka opłaty jest zależna od typu powierzchni (teren przemysłowy, parking itp.) - określana corocznie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów lub obwieszczenia ministra właściwego ds. środowiska

 

 

Od 01 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca następnego roku, również w tym terminie wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy.

Wygasł obowiązek składania powyższych informacji do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jak również wykazu na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

W związku z wprowadzeniem opłat rocznych nie wnosi sie opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

WYJĄTEK
Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzanie ścieków pochodzących z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi opłatę w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu produkcyjnego (okres trwa od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następnego po zakończeniu cyklu produkcyjnego), a informacje przekazuje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu.