Schowaj sidebar

Turystyka spotyka się z wielkim zainteresowaniem ludzi reprezentujących każdą z grup społecznych. Turystyka uprawiana jest głównie dla zaspokojenia ciekawości poznawczej, wypełnienia  czasu wolnego, zacieśnienia więzi społecznych. Turystyka, w szczególności aktywna, umożliwia zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Województwo lubuskie stale się rozwija. Inwestując
w rozwój infrastruktury turystycznej, zachęcimy mieszkańców oraz turystów do większej aktywności, poprzez uprawianie turystyki. Program inwestycyjny pn. „Lubuska Baza Turystycznato inicjatywa mająca na celu stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi regionalnej infrastruktury turystycznej poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych, w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja Programu przyczyni się do rozwoju potencjału turystycznego województwa, co
w konsekwencji podniesie jakość oferowanych usług turystycznych oraz doprowadzi do poprawy warunków do rozwoju turystyki, w tym  m.in. aktywnej i specjalistycznej.  Program umożliwi masowe uprawianie turystyki przez mieszkańców regionu  oraz turystów  i jednocześnie służyć będzie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Poprzez realizację Programu zwiększy się dostęp dla mieszkańców regionu oraz turystów
do wysokiej jakości infrastruktury turystycznej, będzie miał wpływ na rozwój turystyki, jako gałęzi gospodarki, w tym szansę na zwiększenie zatrudnienie oraz  wzrost przychodów przedsiębiorców turystycznych. Rozwijanie infrastruktury turystycznej przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców województwa.

Do podstawowych założeń Programu należy zapewnienie trwałości zrealizowanych zadań, w tym zobowiązanie wnioskodawcy do udostępniania obiektu mieszkańcom regionu oraz turystom.

Program skierowany jest do JST z terenu województwa lubuskiego. Program inwestycyjny pn. „Lubuska Baza Turystyczna”, realizowany będzie w edycjach jednorocznych, w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Województwa Lubuskiego. Pomoc finansowa z budżetu Województwa Lubuskiego może wynieść do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł brutto.

W ramach Programu realizowane mogą być zadania inwestycyjne polegające

1)      na budowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury turystycznej, w tym m.in. ścieżek/ szlaków rowerowych, szlaków wodnych, pieszych, konnych, kulinarnych i innych oraz oznakowanie tras turystycznych,

2)      utworzeniu centrów informacji turystycznej,

3)      budowie lub modernizacji infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej,

4)      budowie, przebudowie lub modernizacji portów, marin lub przystani wodnych,

5)      rewitalizacji, modernizacji i przystosowaniu historycznych i zabytkowych obiektów i zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem na potrzeby turystów, w tym zapewnienie bezpieczeństwa,

6)      działaniach związanych z ochroną zasobów przyrodniczych województwa, zapewniając im właściwą dostępność, np. tworzenie  infrastruktury zapewniającą  ochronę pomników przyrody,

7)      dostosowaniu obiektów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

8)      inwestycjach w zakresie infrastruktury rekreacyjnej, w tym zagospodarowanie plaż wraz
z infrastrukturą.

Dopuszcza się dofinansowanie innych, niewymienionych w pkt 1-8 obiektów turystycznych po akceptacji właściwego Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, odpowiedzialnego za realizację Programu.

Wnioski, stanowiące załącznik nr 1 do Programu o udzielenie pomocy finansowej  wraz załącznikami należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w terminie od 11 stycznia do 1 lutego 2021 roku.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 lub sekretariatu Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., natomiast
w przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Założenia Programu oraz formularz wniosku o udzielenie pomocy finansowej wraz z załącznikami dostępne są poniżej (patrz  "Do pobrania ").

Szczegółowych informacji dotyczących Programu udziela Wydział Turystyki i Sportu Departamentu Infrastruktury Społecznej tel. 68 45 65 253 k.zmudzin@lubuskie.pl oraz 68 45 65 355 d.mackiewicz@lubuskie.pl .

 

 

 

 

 

Do pobrania: