Głos Lubuszan jest dla nas ważny

Pobierz PDF
W Gorzowie Wlkp. odbyły się konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Udział w spotkaniu to była szansa dla mieszkańców, przedstawicieli samorządu, nauki, biznesu, aby w dokumencie znalazły się istotne dla nich zapisy. Strategia wyznacza kierunek, w jakim region będzie podążał. - W 2012 r. przyjęliśmy obecną strategię, czyli naszą konstytucję, nasz katechizm regionalny, bo to na podstawie strategii piszemy potem nasze programy regionalne, które są źródłem finansowania zadań - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konsultacje poprzedziła konferencja prasowa. Fragment można obejrzeć w relacji live zamieszczonej powyżej. - Finansowanie działań musi być spójne z naszą wizją, którą sobie wyznaczamy w strategii. Strategia musi być też spójna z dokumentami krajowymi i europejskimi. Europa postawiła na zieloną gospodarkę, a my już dawno przyjęliśmy sobie taki cel – zielona kraina nowoczesnych technologii, bo mamy takie uwarunkowania naturalne - tłumaczyła marszałek.

- Jest nowa perspektywa finansowa. Jesteśmy w przededniu negocjowania Regionalnego Programu Operacyjnego. Aktualizacja strategii ma m.in. dostosować potrzeby pod ten program, abyśmy mogli wykorzystywać jak najwięcej środków unijnych - mówił do dziennikarzy wicemarszałek Łukasz Porycki.

 

Mocne i słabe strony regionu

To kolejne konsultacje najważniejszego dokumentu w regionie. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że aktualizacja Strategii jest konieczna, ponieważ rzeczywistość dynamicznie się zmienia. Zaznaczyła, że Strategia przygotowywana jest na podstawie rzetelnej diagnozy. - Strategia jest po to, żeby poprawić jakość życia w regionie – wyjaśniła marszałek.

Lubuskie ma swoje silne strony. To przede wszystkim gospodarka w dobrej kondycji. Świadczą o tym wskaźniki gospodarcze: PKB, wzrost liczby firm, niskie bezrobocie. - Musimy zwrócić uwagę i korzystać z potencjałów, które służą rozwojowi gospodarczemu. Dostępność transportowa, parki naukowo-technologiczne, uzbrojone tereny inwestycyjne. W oparciu o silne potencjały możemy dokonać cywilizacyjnych zmian – podkreślała marszałek. Wśród potencjałów regionalnych wymienić możemy także: najmniej zadłużoną ochronę zdrowia, dostępność transportową i teleinformatyczną, 12 mld euro unijnego wsparcia, inteligentne specjalizacje oraz natura.

Region ma też deficyty. Jednym z nich jest niska innowacyjność. - Nie mieliśmy do 2019 roku instytutów naukowo-badawczych, a jednym ze czynników wpływających na ocenę w tym obszarze jest liczba pracowników zatrudnionych w instytutach naukowo-badawczych. Nie mieliśmy też publikacji, bo nie było transferu wiedzy do biznesu – wyjaśniła E. Polak.  Wśród lubuskich deficytów znalazły się także: słabość uczelni, a w konsekwencji największą migracja młodych, starzejące się społeczeństwo, wykluczenie społeczne różnych środowisk, któremu, poprzez uruchomienie różnych programów, stara się przeciwdziałać samorząd województwa. - Musimy pozbyć się deficytów i czerpać z potencjałów – podkreślała marszałek, która przedstawiła wyzwania rozwojowe. Zaprezentowała także wizję regionu do 2030 roku. Lubuskie ma być zieloną krainą inteligentnych technologii, tym planem doskonale wpisuje się w oczekiwania ministerstwa rozwoju oraz kierunki polityki spójności Unii Europejskiej. Marszałek przedstawiła nowe priorytety: inteligentna, zielona gospodarka regionalna, region silny w wymiarze społecznym oraz bliski obywatelowi, integracja przestrzenna regionu, region atrakcyjny, efektywnie zarządzany i otwarty na współpracę. Zobacz prezentację

Podczas przeprowadzonych do tej pory konsultacji SRWL najwięcej emocji wzbudzały przedsięwzięcia kluczowe. Jednak, jak podkreślał Maciej Nowicki, dyrektor departamentu rozwoju regionalnego, lista ta nie jest obligatoryjna. - Większość województw tego nie zamieszcza, my podejmujemy to wyzwanie. To są przedsięwzięcia, które uważamy za ważne, które chcemy realizować, albo lobbować za ich realizacją – wyjaśnił. Mówił także o wskazanych w projekcie Strategii Obszarach Strategicznej Interwencji.  – Uważamy, że bardzo mocno powinniśmy wspierać Miejskie Obszary Funkcjonalne Zielonej Góry i Gorzowa, ale bardzo chcemy wspierać też ośrodki subregionalne – ośrodki lokalne. Bardzo ważna jest współpraca gmin i będą duże możliwości finansowania taki partnerstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – wyjaśnił.

Wnioski, uwagi, pomysły z północy

Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja, podczas której jego uczestnicy mogli wnosić swoje uwagi i wnioski do Strategii. Jako pierwszy, głos zabrał gospodarz największego miasta północnej części regionu i jednej z lubuskich stolic Gorzowa Wlkp. Prezydent Jacek Wójcicki. - To strategia, która daje duże możliwości i otwiera korytarze, w które możemy wejść. Przedsięwzięcia nie są obligatoryjne, ale jeżeli już są, to postarajmy się o balans między obszarami – zaproponował. Jedną z inwestycji priorytetowych, o wpisanie której wnioskował, jest budowa multimodalnego portu – centrum logistycznego oraz poprawę żeglowności na Warcie. Marszałek poinformowała, że realizacja tej inwestycji jest możliwa i nie wyklucza tym samym możliwości realizacji pozostałych centrów logistycznych w regionie.

Głos w dyskusji zabrał także wiceprzewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz. Zaproponował wpisanie do strategii zapisu o nowoczesnej gospodarce odpadami. - Gospodarka odpadami to jest olbrzymi problem. Trzeba szukać innych rozwiązań i nowoczesnych technologii, aby ten problem rozwiązać. Propozycja jest taka, żeby powstało centrum technologii ekologicznych, czyli spalarnia odpadów, produkująca prąd, nieemitująca żadnych szkodliwych substancji. To nie załatwia problemu tylko Gorzowa, ale też całego województwa – wyjaśnił. Marszałek Elżbieta Anna Polak po raz kolejny podkreśliła, że to słuszny wniosek i zostanie uwzględniony. Pojawiły się także wnioski o przeciwdziałanie skutkom suszy np. poprzez budowę zbiorników małej retencji.

Transport nadal ważny

Jeden z głównych wątków poruszanych przez wielu włodarzy gmin z północy były inwestycje drogowe, ze szczególnym naciskiem na drogę krajową nr 22. Wśród wniosków infrastrukturalnych znalazły się także budowy obwodnic: Strzelec, Drezdenka, Słubic, Gorzowa. - Drogi to jeden z priorytetów samorządu województwa, a także polityki spójności. Przeznaczamy 60 proc. środków w ramach budżetu województwa. W poprzedniej perspektywie był to jeden z priorytetów. Wiele jest jeszcze do zrobienia. Wiele zadań wpisanych do Kontraktu Terytorialnego nie zostało zrealizowanych. DK 22 jest w kontrakcie na liście warunkowej. Mam nadzieję, że znajdzie się na liście głównej - podkreślała marszałek Polak. Dyrektor Nowicki zaproponował, aby podzielić te projekty kluczowe na te, które zależą od nas i te, które nie zależą od nas wprost, a za którymi samorząd może lobbować.

Głos zabrała poseł Krystyna Sibińska. - Musimy zaplanować to województwo na kilkanaście lat do przodu. Gdybyśmy nie zapisali, że radioterapia w Gorzowie ma powstać, to by jej nie było, tak samo z trasą S3. Czasami drobny zapis może spowodować, że możemy albo nie możemy sięgać po pieniądze na jakiś cel. Jeśli samorządowcy chcą wpisać jakieś zadania do strategii, to ja jestem za tym, by je wpisać, bo oni najlepiej wiedzą co chcą realizować.

Poseł Sibińska poruszyła także temat konieczności rewitalizacji drogi krajowej nr 22, gdyż - jak stwierdziła - po trasie S3, droga 22 będzie kolejną osią rozwoju tej części województwa.

Wnioski dotyczyły także infrastruktury kolejowej, m.in. modernizacji linii Szczecin- Poznań (wpisana do Kontraktu Terytorialnego) oraz linii 203. – Z Regionalnego Programu Operacyjnego finansujemy przygotowanie dokumentacji pod to zadanie, ale to zadanie rządowe i bijemy się o nie – wyjaśniła marszałek.

Edukacja, sport, kultura

O wpisanie wsparcia edukacji zawodowej apelował Radosław Wróblewski – radny  miasta Gorzów. - Na infrastrukturę w edukacji będzie mało, podobnie na ochronę zdrowia. Trzeba będzie to robić sposobem i korzystać z furtek – odpowiedziała E.Polak.

Podczas debaty nie zabrakło tematu związanego z kulturą i dziedzictwem. - Jeżeli chodzi o dziedzictwo, sport i kulturę to specjalnie nie zostały wpisane inwestycje. Będą branżowe programy, gdzie te inwestycje będą wpisane – wyjaśnił wicemarszałek Łukasz Porycki. Odniósł się także do postulatów o finansowanie bazy sportowej. – Od 2016 roku zadania w tym zakresie wróciły do ministerstwa, więc jeżeli chodzi o poprawę bazy, to nasz udział jest znikomy, ale widzimy te problemy i pracujemy nad systemowym rozwiązaniem, jednak wsparcie będzie dużo mniejsze niż przed 2016 rokiem  - wyjaśnił.  

Wicemarszałek odniósł się także do podziału środków unijnych, które w nowej perspektywie trafią do regionu W nowej perspektywie planowane jest inne rozłożenie finansowe, jeżeli chodzi o EFS i EFRR. Na EFRR przeznaczonych ma być 55 proc. środków, a na EFS 45 proc. Obecnie na EFS jest 28 proc. To pokazuje, na co Komisja Europejska kłladzie nacisk. Warto podkreślić przy tym, że środki dla Lubuskiego też będą mniejsze – podkreślał.

Podczas spotkania pojawiły się także głosy, że potrzebne jest dalsze wsparcie uzbrojenia terenów inwestycyjnych, które mają być szansą dla gmin, które jeszcze borykają się z bezrobociem.

Wciąż czekamy na uwagi

Uwagi do strategii (TUTAJ) można też zgłaszać do końca stycznia mailowo: strategia@lubuskie.pl.

- Musimy przeciwdziałać wyzwaniom demograficznym i społecznym, pobudzić mieszkańców do aktywności obywatelskiej, dlatego wszystko konsultujemy, zachęcamy do partnerstwa. Włodarze gmin, samorządowcy najlepiej wiedzą czego im potrzeba. Chcemy być regionem otwartym, czerpać z przykładów na świecie - podsumowała marszałek.

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 - najważniejsze informacje

Powstaje w oparciu o rzetelną diagnozę:

Potencjały woj. lubuskiego:

Parki Naukowo-Technologiczne

Dostępność transportowa i teleinformatyczna

Duża liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  (113,3 tys.)

Najmniej zadłużona ochrona zdrowia w Polsce

Inteligentne specjalizacje: Zielona Gospodarka, Zdrowie i jakość życia, Innowacyjny przemysł

12 mld – środki unijne dla regionu lubuskiego

Rzeka Odra i położenie przygraniczne

Atrakcje turystyczne

Niski poziom bezrobocia

Deficyty woj. lubuskiego:

Słabość uczelni wyższych i szkolnictwa zawodowego

Migracja młodych

Starzejące się społeczeństwo

Wykluczenie społeczne

Niskie płace

Niska innowacyjność

 

Wyzwania rozwojowe:

STREFA SPOŁECZNA:

Przeciwdziałanie niekorzystnym trendom demograficznym

Wysokiej jakości usługi publiczne i włączeniu społeczne

Aktywni mieszkańcy

 

STREFA GOSPODARCZA

Budowa gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz rozwój regionalnych specjalizacji

Zielona gospodarka i zrównoważony rozwój zasobami naturalnymi

 

STREFA PRZESTRZENNA

Spójność przestrzenna – rozwój miast i obszarów wiejskich

Wzmocnienie dostępności i bezpieczeństwa sieci komunikacyjnych, teleinformatycznych i energetycznych

Poprawa stanu środowiska naturalnego

 

STREFA ZARZĄDZANIA ROZWOJEM

Sprawne zarządzanie rozwojem regionalnym

Aktywna współpraca na forum krajowym i międzynarodowym

 

WIZJA:

Województwo lubuskie w 2030 roku to: zielona kraina inteligentnych technologii cechująca się wysoką jakością życia mieszkańców, co oznacza:

•region innowacyjnej, zielonej gospodarki, dzięki współpracy przedsiębiorców z nauką rozwijający inteligentne specjalizacje,

•region otwartego i wielokulturowego społeczeństwa, zapewniający wszystkim mieszkańcom dostępność i wysoką jakość usług publicznych, w tym ochrony zdrowia, edukacji, kultury i sportu z licznymi programami dla dzieci, młodzieży, seniorów i innych środowisk,

•region spójny przestrzennie, korzystający z dogodnego położenia przy zachodniej granicy Polski, wewnętrznie i zewnętrznie dobrze skomunikowany transportowo oraz sieciami teleinformatycznymi,

•region dorzecza Odry i Warty, pięknych jezior i lasów, odpowiedzialnie korzystający z bogatych zasobów środowiska, zapewniający znakomite warunki do turystyki, rekreacji, produkcji zdrowej żywności i lubuskiego wina,

•region, w którym dwanajwiększe miasta: Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, wraz z obszarami funkcjonalnymi, współpracują ze sobą, rozwijają się dynamicznie i równomiernie, średnie i mniejsze miasta wzmacniają swoją rolę lokalnych i ponadlokalnych ośrodków rozwoju, w tym w partnerstwie miejsko-wiejskim, a na obszarach wiejskich kultywowane są tradycje, przy zapewnieniu wysokich standardów życia,

•region sprawnie zarządzany, efektywnie korzystający ze środków zewnętrznych, wspierający aktywność i współpracę obywateli, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Cele strategiczne:

  1. Inteligentna, zielona gospodarka regionalna
  2. Region silny w wymiarze społecznym oraz bliski obywatelowi
  3. Integracja przestrzenna regionu
  4. Region atrakcyjny, efektywnie zarządzany i otwarty na współpracę

Zobacz również