Konkurs na rzecz seniorów w województwie lubuskim

Pobierz PDF
21 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiegow ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającegoz „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.

Na realizację ww. zadań przeznaczono środki w wysokości 470.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.

Konkurs obejmuje zadania, które realizowane będą od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie - www.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.

Oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na rzecz seniorów należy złożyć w dwóch wersjach
o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1)       w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl,

2)       w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Oferty należy złożyć do dnia 20 lutego 2020 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

 

Informacja o konkursie dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://www.bip.lubuskie.pl/803/3417/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_formie_wsparcia_w_2020_roku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_ramach_dzialania_na_rzecz_seniorow_w_wojewodztwie_lubuskim_wynikajacego_z__E2_80_9EWojewodzkiego_Programu_na_rzecz_Osob_Starszych_E2_80_9D/

 

Zobacz również