Spotkanie w Ministerstwie Klimatu ws. Swiss Krono

Pobierz PDF
Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn spotkał się w Ministerstwie Klimatu z sekretarzem stanu Jackiem Ozdobą. Spotkanie dotyczyło zażalenia, jakie firma Swiss Krono z Żar złożyła do Ministra Klimatu na postanowienie marszałka woj. lubuskiego o wstrzymaniu wykonania decyzji uznającej pył drzewny z terenu fabryki za produkt uboczny.

Podczas spotkania wicemarszałek Tomczyszyn przedstawił przebieg działań podejmowanych przez samorząd województwa w tym temacie.

Sprawa zaczęła się 29 października 2018 r., kiedy firma Swiss Krono w Żarach wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego (UMWL) o uznanie pyłu drzewnego pochodzącego z produkcji, za produkt uboczny. Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach, wydanie decyzji następuje po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania tego przedmiotu lub substancji. W związku z tym, o stosowną opinię Departament Środowiska UMWL zwrócił się pismem z dnia 30 października 2018 r. do lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Zielonej Górze.

W odpowiedzi na wniosek UMWL, WIOŚ wydał stosowne postanowienie 20 grudnia 2018 r., pozytywnie opiniując zgłoszenie uznania kory drzewnej oraz pyłu drzewnego powstających na terenie fabryki Swiss Krono w Żarach za produkty uboczne niebędące odpadem. Uzasadnienie było bardzo lakoniczne i nie zawierało szczegółowego opisu przedmiotu opiniowania ani opisu czynności podejmowanych w czasie kontroli WIOŚ na terenie zakładu. W zgłoszeniu UMWL podano, iż wnioskuje się o uznanie za produkt uboczny pyłu drzewnego powstającego w instalacji produkcji płyt drewnopochodnych surowych oraz drewnopochodnych wyrobów uszlachetnionych. W protokole z czynności kontrolnych WIOŚ szczegółowo został opisany przedmiot postępowania (wyróżniono dwa rodzaje pyłu) jednakże samo postanowienie WIOŚ w orzeczeniu odnosiło się ogólnie do pyłu drzewnego. Uznając, iż WIOŚ postępował zgodnie z zapisami ustawy o odpadach i kontrolował oraz opiniował wniosek w całym zakresie objętym zgłoszeniem, Departament Środowiska UMWL wydał 31 grudnia 2018 r. pozytywną decyzję uznającą pył drzewny za produkt uboczny niebędący odpadem, ujmując w orzeczeniu szczegółowy zapis przedmiotu zgłoszenia (dwa rodzaje pyłu). Decyzja została wydana na 10 lat, do 30 grudnia 2028 r.

12 lipca 2019 r. Departament Środowiska UMWL podjął postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji uznającej pył drzewny powstający w zakładzie Swiss Krono w Żarach za produkt uboczny niebędący odpadem. Jednocześnie 17 lipca 2019 r. UMWL zwrócił się do WIOŚ o udostępnienie kopii protokołu pokontrolnego z kontroli z dnia 18 grudnia 2018  r. przeprowadzonej w fabryce Swiss Krono w Żarach.

22 lipca 2019 r. do UMWL trafiło zawiadomienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska opiniującego pozytywnie zgłoszenie uznana kory drzewnej oraz pyłu drzewnego za produkty uboczne niebędące odpadami.

W związku z tym, 6 sierpnia 2019 r. UMWL postanowił zawiesić z urzędu postępowanie wznowione 12 lipca 2019 r., ponieważ przed innym organem (GIOŚ) toczyło się postępowanie, którego wynik może mieć wpływ na treść decyzji w postępowaniu właściwym.

Postanowieniem z 17 września 2019 r. GIOŚ stwierdził nieważność postanowienia lubuskiego WIOŚ z dnia 20 grudnia 2018 r. (opiniującego pozytywnie uznanie kory drzewnej oraz pyłu drzewnego za produkty uboczne niebędące odpadem), w części dotyczącej pyłu drzewnego. Powodem unieważnienia było „rażące naruszenie” przez lubuski WIOŚ ustawy o odpadach, poprzez przyjęcie, iż pył drzewny pochodzący m.in. z obróbki płyt drewnopochodnych stanowi produkt uboczny, natomiast nie stanowi odpadu. GIOŚ ustalił, że zanieczyszczony pył drzewny nie może zostać uznany ani za produkt uboczny ani za biomasę.

Z postanowieniem GIOŚ nie zgodziła się spółka Swiss Krono, która skorzystała z prawa do złożenia wniosku do GIOŚ o ponowne rozpatrzenie sprawy. 18 grudnia 2019 r. GIOŚ po rozpoznaniu tego wniosku utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie z 17 września 2019 r. stwierdzające nieważność postanowienia lubuskiego WIOŚ  z 20 grudnia 2018 r.

W związku z tym, po otrzymaniu pisemnego postanowienia GIOŚ, w dniu 08 stycznia 2020 r. marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak wydała postanowienie o wstrzymaniu (w terminie 6 miesięcy) wykonania decyzji z 31 grudnia 2018 r., uznającej pył drzewny za produkt uboczny niebędący odpadem.

W uzasadnieniu decyzji podano m.in., iż treść i argumentacja wynikająca z postanowienia GIOŚ przemawia do uznania, że pył drzewny nie może zostać uznany za produkt uboczny czy też biomasę; w takiej sytuacji marszałek województwa będzie związany negatywną opinią wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i będzie zobligowany do zmiany decyzji w postępowaniu wznowieniowym i w konsekwencji do odmowy uznania pyłu drzewnego za produkt uboczny.

Pismem z 7 stycznia 2020 r. spółka Swiss Krono poinformowała, że zamierza skorzystać z prawa do wniesienia skargi na postanowienie GIOŚ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jednocześnie firma złożyła zażalenie na postanowienie marszałka do Ministra Klimatu oraz wystąpiła do marszałka woj. lubuskiego o mediacje, korzystając z art. 96 Kodeksu postępowania administracyjnego. Mediacje są prowadzone pod przewodnictwem mec. Macieja Bobrowicza z udziałem wszystkich stron. Mediatora wskazała marszałek województwa.

Natomiast z inicjatywy marszałka powołana została Rada Społeczna ds. Jakości Powietrza w Żarach, w której skład weszli przedstawiciele wszystkich stron: środowisk obywatelskich i ekologicznych, radnych i samorządowców, firmy Swiss Krono oraz instytucji publicznych. Na czele Rady stanął Krzysztof Prucnal. Celem Rady jest wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony tego sporu. W ostatnich dniach w wyniku postępowania przetargowego, urząd marszałkowski wyłonił firmę, która przeprowadzi niezależną i kompleksową analizę jakości powietrza w Żarach. Jednocześnie na firmę został nałożony obowiązek wykonania przeglądu ekologicznego.

Obecnie Minister Klimatu po zapoznaniu się ze stanowiskami stron, będzie podejmował decyzję o uchyleniu lub uznaniu zażalenia firmy Swiss Krono na postanowienie marszałka woj. lubuskiego.

Na zdjęciu: jedna z hal fabrycznych Swiss Krono w Żarach.

Zobacz również