Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 20 listopada 2020 r. o godz. 11.00. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Mała Retencja Wodna w Województwie Lubuskim za rok 2019.
  3. Przyjęcie protokołu nr 6/20 z posiedzenia Komisji w dniu 07.10.2020 r.
  4. Sprawy różne.

Zobacz również