Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 3 grudnia 2020 r. o godz. 10.00. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

                                               

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2021 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2021-2033.
  4. Przyjęcie protokołu nr 7/20 z posiedzenia Komisji w dniu 16.10.2020 r.
  5. Sprawy różne.

Zobacz również