Posiedzenie Komisji ds. Klimatu

Pobierz PDF
Posiedzenie Komisji ds. Klimatu Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 21 stycznia 2021 r. o godz. 12.00. Na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządzono obradowanie w zdalnym trybie.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Stan wydatkowania środków i plany w zakresie konkursów na zadania z obszaru niskiej emisji w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020.
  3. Informacja nt. współpracy samorządowej oraz stanu zaawansowania i realizacji projektu: Odra Velo - Oder Velo.
  4. Edukacja ekologiczna w konkursach organizowanych z budżetu województwa – Młodzi On-Life, Seniorzy itp. Edukacja ekologiczna realizowana przez Parki Krajobrazowe.
  5. Ustalenie zakresu prac Komisji ds. Klimatu w kontekście propozycji Radnego Województwa Sławomira Kowala stanowiących przedmiot prac Komisji Statutowej w dniu 25.01.2021 r. 
  6.  Propozycje do planu pracy Komisji w 2021 r.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2021 rok.
  9. Przyjęcie protokołów: nr 2/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. i nr 3/2020 z dnia 4 września 2020 r.
  10. Sprawy różne.

Zobacz również