Dotacje na rozwój i promocję turystyki regionalnej

Pobierz PDF
Trwa nabór wniosków w otwartym konkursie na zadania w obszarze turystyki regionalnej. Wnioski można składać do 6 kwietnia br.

- Zarząd województwa ogłosił otwarty konkursu ofert na wsparcie w 2021 r. zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej. Pieniądze można pozyskać m.in. na stworzenie systemu oznakowania turystycznego w regionie. Po dotację mogą sięgnąć również osoby, chcące wspierać rozwój produktów turystycznych województwa – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej, szczegółowo określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”.

Planowane jest wsparcie działań związanych z promowaniem turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim, obejmujących w szczególności:

  • stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie;
  • promocję i rozwój markowych produktów turystycznych województwa;
  • rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu;
  • rozwój turystyki pakietowej, wykorzystującej potencjały i położenie województwa;
  • rozwój oferty z obszaru turystyki i rekreacji;
  • rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

Na powyższe działania przeznaczono 100.000  zł. Oferty należy składać do 6 kwietnia 2021 r. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie https://lubuskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku pdf i podpisanej  czytelnie przez osobę/y, która/e jest/są upoważniona/e do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu  w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w na stronie: bip.lubuskie.pl

Powiązane wiadomości

Zobacz również