Konkurs na działania w zakresie polityki społecznej

Pobierz PDF
Realizujesz działania w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii lub prowadzisz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych? Weź udział w konkursie, w którym alokacja wynosi 206 tys. zł. Oferty należy składać do 3 lutego 2017 roku.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku przeznaczone zostały następujące kwoty:

  • pomoc społeczna - 60.000 zł,
  • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 35.000 zł,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 75.000 zł,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  - 36.000 zł.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 3 lutego 2017 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Dworcowa 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Zielonej Górze”. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą,  data wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze lub
do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w przypadku ofert złożonych osobiście.

 

Do pobrania:

 

- uchwała ZWL dot. konkursu na 2017 r. wraz z ogłoszeniem;

- wzór oferty realizacji zadania publicznego zał. nr 1;  

- wzór karty oceny zadania zał. nr 2.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz na stronie www.rops.lubuskie.pl.

Informację przygotowała: Magdalena Rubaszewska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Zobacz również